Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. septembrī iesniedza Tribunale di Milano (Itālija) – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

(Lieta C-693/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Milano

Pamatlietas puses

Prasītājas: SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA

Atbildētājs: YB

Prejudiciālais jautājums

Vai un ar kādiem nosacījumiem Direktīvas 93/13/EEK 1 6. un 7. pantam un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kā izklāstītais, kas liedz izpildes tiesai pēc būtības pārbaudīt tiesas izdotu izpildes dokumentu, kas ieguvis res judicata spēku, un kas liedz tai pašai tiesai, ja patērētājs izsaka gribu atsaukties uz tā noteikuma negodīgumu, kas ietverts līgumā, saskaņā ar kuru ir sagatavots izpildes dokuments, pārvarēt noklusēto res judicata spēku?

____________

1 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.).