Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Milano (Italië) op 13 september 2019 – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA / YB

(Zaak C-693/19)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale di Milano

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA

Verwerende partij: YB

Prejudiciële vraag

Staan de artikelen 6 en 7 van richtlijn 93/13/EEG1 en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in de weg aan een nationale regeling als die welke is beschreven, die de executierechter belet om een in gezag van gewijsde gegane gerechtelijke executoriale titel inhoudelijk te toetsen, en deze rechter belet om, indien de consument kenbaar heeft gemaakt zich te willen beroepen op het oneerlijke karakter van het beding in de overeenkomst die aan de executoriale titel ten grondslag ligt, de gevolgen van het impliciete gezag van gewijsde opzij te zetten, en zo ja, onder welke voorwaarden?

____________

1 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB 1993, L 95, blz. 29).