Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Taliansko) 13. septembra 2019 – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

(vec C-693/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Milano

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA

Odporca: YB

Prejudiciálna otázka

Bránia články 6 a 7 smernice 93/13/EHS1 a článok 47 Charty základných práv Európskej únie, a za akých podmienok vnútroštátnemu právnemu poriadku, akým je uvedený právny poriadok, ktorý neumožňuje exekučnému súdu vykonať vlastné preskúmanie právoplatného súdneho exekučného titulu a ktorý neumožňuje tomuto súdu prekonať účinky implicitne právoplatne rozhodnutej veci v prípade prejavu vôle spotrebiteľa namietať nekalú povahu podmienky uvedenej v zmluve, na základe ktorej bol vydaný exekučný titul?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

(Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).