Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Milano (Italien) den 13 september 2019 – SPV Project 1503 Srl och Dobank SpA mot YB

(Mål C-693/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Milano

Parter i det nationella målet

Klagande: SPV Project 1503 Srl och Dobank SpA

Motpart: YB

Tolkningsfråga

Utgör, och i så fall under vilka villkor, artiklarna 6 och 7 i direktiv 93/13/EEG1 och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna hinder för en nationell lagstiftning som den aktuella, enligt vilken verkställighetsdomstolen inte får pröva det implicita innehållet i en lagakraftvunnen, rättslig exekutionstitel och inte heller får frångå den implicita rättskraftens verkningar, när konsumenten förklarar sig vilja åberopa att ett avtalsvillkor är oskäligt i det avtal som ligger till grund för exekutionstiteln?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29).