Language of document :

Жалба, подадена на 7 август 2019 г. от BP срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 11 юли 2019 г. по дело T-888/16, BP/FRA

(Дело C-601/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BP (представител: E. Lazar, адвокат)

Друга страна в производството: Агенция на Европейския съюз за основните права

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение и вследствие на това

да отмени решението на органа, оправомощен да сключва договори за назначаване (ООСД) от 21 април 2016 г., да не поднови договора на жалбоподателя,

да присъди обезщетение на жалбоподателя за имуществените и неимуществените вреди, претърпени в резултат на неправомерното решение за неподновяване на договора, от една страна, и неправомерното изпълнение на решението по дело T-658/13 P, от друга страна,

да присъди обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, претърпени от жалбоподателя поради факта, че ответникът не е приел законосъобразни правила за оценяване, прекласиране и подновяване на договори, и свързаните с това вреди, които са резултат от липсата на такива законосъобразни правила,

да обяви, че Указанията на FRA за процедурата по оценяване и прекласиране и Решение 2009/13 на директора на FRA относно процедурата за подновяване на договори са неправомерни, доколкото същите правила са приети вследствие на неправомерна процедура и от автор, който не притежава съответната компетентност,

да упражни правомощието си за пълен съдебен контрол, за да осигури ефективно изпълнение на решението си,

да осъди ответника да заплати мораторна лихва съгласно основния лихвен процент на Европейската централна банка, увеличен с два процентни пункта, върху евентуално присъдената сума или всяка друга присъдена лихва, която Съдът приеме за справедлива и подходяща,

да осъди FRA да заплати съдебните разноски, направени в първоинстанционното производство и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

Първо основание: Общият съд е допуснал явна грешка в преценката на второто основание относно незаконосъобразния характер на правилата на FRA и на четвъртото искане относно повдигнатото от жалбоподателя възражение за незаконосъобразност на основание член 277 ДФЕС. В това отношение Общият съд неправилно е извършил преценка на фактите и доказателствата, изопачил е доказателствата, допуснал е грешка при прилагане на правото, нарушил е задължението си за мотивиране и е нарушил правото на изслушване.

Второ основание: Общият съд не се е произнесъл по третото искане и не е упражнил правомощията си за пълен съдебен контрол съгласно петото искане. С оглед на това Общият съд е нарушил изискването за гарантиране на законосъобразност, предвидено в член 19, параграф 1 ДЕС и е нарушил член 268 ДФЕС.

Трето основание: Общият съд е нарушил членове 35, 36, 64 и 65 от Процедурния правилник на Общия съд. Във връзка с това Общият съд е нарушил принципа на състезателност, не е връчил на FRA писмото от 25 септември 2017 г. и не е уведомил жалбоподателя за това, не е разгледал приложените към отговора доказателства и е нарушил правилата на доказване, неправилно е отхвърлил доклада на OLAF по съединени дела OF/2014/0192 и OF/2015/0167, нарушил е правото на изслушване, нарушил е правото на справедлив съдебен процес и е нарушил член 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Четвърто основание: Общият съд е нарушил правото на защита и принципа на ефективна съдебна защита, закрепени в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и е изложил непълни мотиви.

Пето основание: Общият съд е нарушил членове 134 и 135 от процедурния си правилник във връзка със съдебните разноски. В това отношение Общият съд не е спазил задължението си да изложи мотиви.

____________