Language of document :

BP 7. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 11. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-888/16: BP versus FRA

(kohtuasi C-601/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: BP (esindaja: advokaat E. Lazar)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Apellandi nõuded

Apellant palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus ja sellest tulenevalt

tühistada teenistuslepingute sõlmimiseks volitatud asutuse 21. aprilli 2016. aasta otsus mitte uuendada hageja teenistuslepingut;

mõista välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest, mida hageja kandis ühelt poolt ebaseadusliku uuendamata jätmise otsuse tagajärjel ja teiselt poolt kohtuotsuse T-658/13 P ebaseadusliku kohaldamise tagajärjel;

mõista välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest, mida hageja kandis ühelt poolt seetõttu, et kostja jättis vastu võtmata seaduslikud hindamise, ümberliigitamise ja uuendamise eeskirjad, ning sellega seotud kahju eest, mis tulenes niisuguste seaduslike eeskirjade puudumisest;

tunnistada, et FRA hindamis- ja ümberliigitamismenetluse suunised ning FRA direktori otsus 2009/13 teenistuslepingute uuendamismenetluse eeskirjade kohta on ebaseaduslikud niivõrd, kuivõrd need eeskirjad võeti vastu asjakohase pädevuseta isiku poolt ebaseadusliku menetluse tulemusel;

kasutada oma täielikku pädevust, et tagada oma otsuse tõhusus;

mõista kostjalt välja viivised Euroopa Keskpanga baasmääras, millele liidetakse kaks protsendipunkti summalt, mis võimalusel antakse, või mis tahes muu viivis, mida Euroopa Kohus asjakohaseks peab;

mõista FRA-lt välja esimese kohtuastme ja apellatsiooniastme kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, et Üldkohus hindas ilmselgelt valesti teist väidet, mis puudutas FRA eeskirjade ebaseaduslikkust, ja neljandat nõuet, mis puudutas hageja poolt ELTL artikli 277 alusel esitatud õigusvastasuse väidet. Sellega seoses tegi Üldkohus faktide ja asjaolude hindamise vea, moonutas tõendite selget mõtet, rikkus õigusnormi, rikkus põhjendamiskohustust ja rikkus õigust olla ära kuulatud.

Teine väide, et Üldkohus on jätnud lahendamata kolmanda nõude ja kasutamata oma täielikku pädevust, mida on nõutud viiendas nõudes. Sellega seoses rikkus Üldkohus EL lepingu artikli 19 lõikes 1 ette nähtud õiguspärasuse kaitse nõuet ja rikkus ELTL artiklit 268.

Kolmas väide, et Üldkohus rikkus Üldkohtu kodukorra artikleid 35, 36, 64 ja 65. Sellega seoses rikkus Üldkohus kohtumenetluse võistlevuse põhimõtet; jättis FRA-le kätte toimetamata 25. septembri 2017. aasta kirja ning jättis apellandile sellest teenusest teavitamata; rikkus repliigile lisatud tõendite esitamist reguleerivaid norme ja rikkus tõendamisreegleid; lükkas vääralt tagasi OLAFi aruande liidetud asjades OF/2014/0192 ja OF/2015/0167; rikkus õigust olla ära kuulatud; rikkus õigust õiglasele kohtumõistmisele, ja rikkus ELi põhiõiguste harta artiklit 52.

Neljas väide, et Üldkohus rikkus kaitseõigusi ja ELi põhiõiguste harta artiklis 47 sätestatud õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, ning esitas ebapiisavad põhjendused.

Viies väide, et Üldkohus rikkus enda kodukorra artikleid 134 ja 135 kohtukulude kohta. Sellega seoses jättis Üldkohus esitamata põhjendused.

____________