Language of document :

Žalba koju je 7. kolovoza 2019. podnio BP protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 11. srpnja 2019. u predmetu T-888/16, BP protiv FRA-e

(predmet C-601/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žaliteljica: BP (zastupnik: E. Lazar, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Agencija Europske unije za temeljna prava

Žalbeni zahtjev

Žaliteljica od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu i, posljedično,

poništi odluku tijela nadležnog za sklapanje ugovora o radu (AHCC) od 21. travnja 2016. o neproduljenju njezina ugovora o radu;

dodijeli joj naknadu imovinske i neimovinske štetu koju je pretrpjela zbog, s jedne strane, nezakonite odluke o neproduljenju ugovora o radu i, s druge strane, nezakonitog izvršenja presude u predmetu T-658/13 P;

dodijeli joj naknadu imovinske i neimovinske štete koju je pretrpjela zbog propuštanja druge stranke u postupku da donese zakonita pravila za ocjenjivanje, razvrstavanje i produljenje ugovora i naknadu s tim povezane štete proizišle iz nepostojanja takvih pravila;

utvrdi da su FRA-ine Smjernice za ocjenjivanje i razvrstavanje i odluka njezina direktora 2009/13 o produljenju ugovora o radu nezakonite jer su donesene u nezakonitom postupku i bez odgovarajućih ovlasti donositelja;

primijeni svoju punu nadležnosti radi jamčenja djelotvornosti svoje odluke;

naloži drugoj stranci u postupku plaćanje zateznih kamata po referentnoj stopi Europske središnje banke uvećanoj za dva postotna boda na eventualno dosuđeni iznos ili drukčijeg iznosa kamata koji smatra pravičnim i prikladnim;

naloži FRA-i snošenje troškova u prvostupanjskom i žalbenom postupku.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: Opći je sud počinio očitu pogrešku u ocjeni drugog tužbenog razloga koji se odnosio na nezakonitost FRA-inih pravila i četvrtog žalbenog razloga koji se ticao žaliteljičina prigovora nezakonitosti na temelju članka 277. UFEU-a. S tim u vezi, Opći je sud pogrešno procijenio činjenice i dokaze, iskrivio dokaze, počinio pogrešku koja se tiče prava, povrijedio obvezu obrazlaganja i povrijedio pravo na saslušanje.

Drugi žalbeni razlog: Opći sud nije se izjasnio o trećem tužbenom razlogu te nije iskoristio svoju punu nadležnost kako je zatraženo u petom tužbenom razlogu. S tim u vezi, povrijedio je zahtjev poštovanja prava iz članka 19. stavka 1. UEU-a i članak 268. UFEU-a.

Treći žalbeni razlog: Opći je sud povrijedio članke 35., 36., 64. i 65. svojeg Poslovnika. S tim u vezi, povrijedio je načelo kontradiktornosti; propustio je dostaviti FRA-i dopis od 25. rujna 2017. i obavijestiti žaliteljicu o toj dostavi; povrijedio je pravila o izvođenju dokaza vezano uz odgovor na tužbu i pravila o dokazivanju; neosnovano je odbio OLAF-ovo izvješće u spojenim predmetima OF/2014/0192 i OF/2015/0167; povrijedio je pravo na saslušanje, pravo na pravično suđenje i članak 52. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Četvrti žalbeni razlog: Opći je sud povrijedio pravo na obranu i načelo djelotvorne sudske zaštite iz članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te nije na prikladan način obrazložio odluku.

Peti žalbeni razlog: Opći je sud povrijedio članke 134. i 135. svojeg Poslovnika, koji se odnose na troškove. S tim u vezi, povrijedio je svoju obvezu obrazlaganja.

____________