Language of document :

Recurs introdus la 7 august 2019 de BP împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 11 iulie 2019 în cauza T-888/16, BP/FRA

(Cauza C-601/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: BP (reprezentant: E. Lazar, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate și, în consecință:

anularea deciziei autorității abilitate să încheie contracte de muncă (AHCC) din 21 aprilie 2016 de a nu-i reînnoi contractul de muncă;

acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit de recurentă ca urmare a deciziei nelegale de nereînnoire, pe de o parte, și a executării nelegale a hotărârii în cauza T-658/13 P, pe de altă parte;

acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit de recurentă ca urmare a neadoptării de către intimată a unor norme licite în materie de evaluare, de reclasificare și de reînnoire, precum și a prejudiciilor conexe rezultate din inexistența unor asemenea norme licite;

declararea liniilor directoare ale FRA aplicabile procedurii de evaluare și de reclasificare și a Deciziei 2009/13 a directorului FRA privind procedura de reînnoire a contractelor de muncă drept nelegale, întrucât aceste norme au fost adoptate în urma unei proceduri nelegale de un autor care nu avea competența necesară;

exercitarea competenței sale de fond pentru asigurarea eficacității deciziei sale;

obligarea intimatei la plata dobânzilor de întârziere la rata de referință a Băncii Centrale Europene, majorată cu două puncte procentuale, aplicată la suma acordată în final sau obligarea acesteia la plata oricăror alte dobânzi pe care Curtea le va considera juste și adecvate și

obligarea FRA la plata cheltuielilor de judecată efectuate în primă instanță și în recurs.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv de recurs se întemeiază pe faptul că Tribunalul a comis o eroare vădită de apreciere în ceea ce privește al doilea motiv al acțiunii referitor la caracterul nelegal al liniilor directoare ale FRA și al patrulea motiv al acțiunii referitor la excepția de nelegalitate invocată de recurentă în temeiul articolului 277 TFEU. În această privință, Tribunalul a evaluat incorect situația de fapt și probele, a distorsionat sensul evident al probelor, a comis o eroare de drept, și-a încălcat obligația de motivare și a încălcat dreptul recurentei de a fi ascultată.

Al doilea motiv de recurs se întemeiază pe faptul că Tribunalul a omis să se pronunțe asupra celui de al treilea motiv al acțiunii și să își exercite competența de fond astfel cum s-a solicitat prin cel de al cincilea motiv al acțiunii. În această privință, Tribunalul a încălcat cerința privind protecția legalității astfel cum este prevăzută la articolul 19 alineatul (1) TEU și a încălcat articolul 268 TFEU.

Al treilea motiv de recurs se întemeiază pe faptul că Tribunalul a încălcat articolele 35, 36, 64 și 65 din Regulamentul de procedură al Tribunalului. În această privință, Tribunalul a încălcat principiul contradictorialității; nu a comunicat FRA scrisoarea din 25 septembrie 2017 și nu a notificat-o pe recurentă cu privire la această comunicare; nu a administrat probele atașate la răspuns și a încălcat normele privind probele; a respins în mod eronat raportul OLAF în cauzele conexate OF/2014/0192 și OF/2015/0167 și a încălcat dreptul recurentei de a fi ascultată, dreptul la un proces echitabil și articolul 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Al patrulea motiv de recurs se întemeiază pe faptul că Tribunalul a încălcat dreptul la apărare, a încălcat principiul protecției jurisdicționale efective prevăzut la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a efectuat o motivare inadecvată.

Al cincilea motiv de recurs se întemeiază pe faptul că Tribunalul a încălcat articolele 134 și 135 din regulamentul său de procedură referitoare la cheltuielile de judecată întrucât nu și-a îndeplinit în această privință obligația de motivare.

____________