Language of document :

Odvolanie podané 7. augusta 2019: BP proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 11. júla 2019 vo veci T-888/16, BP/FRA

(vec C-601/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: BP (v zastúpení: E. Lazar, advokát)

Ďalší účastník konania: Agentúra Európskej únie pre základné práva

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok a v dôsledku toho

zrušil rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy (AHCC) z 21. apríla 2016 nepredĺžiť mu pracovnú zmluvu,

priznal náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá žalobcovi vznikla v dôsledku protiprávneho rozhodnutia o nepredĺžení na jednej strane a protiprávneho výkonu rozsudku vo veci T-658/13P na strane druhej,

priznal náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá žalobcovi vznikla v dôsledku toho, že žalovaná neprijala zákonné pravidlá pre posudzovanie, prehodnocovanie a predlžovanie zmlúv a súvisiacej ujmy vyplývajúcej z neexistencie takýchto zákonných pravidiel,

určil, že usmernenia FRA pre posudzovanie a prehodnocovanie a rozhodnutie riaditeľa FRA 2009/13 týkajúce sa predlžovania pracovných zmlúv sú protiprávne v rozsahu, v akom boli tieto pravidlá prijaté na základe nezákonného postupu, ktorý ich autor vykonal bez toho, aby mal primerané právomoci,

uplatnil svoju plnú právomoc, aby zabezpečil účinnosť svojho rozhodnutia,

uložil žalovanej povinnosť zaplatiť z prípadne priznanej sumy úroky z omeškania zodpovedajúce základnej sadzbe Európskej centrálnej banky zvýšenej o dva percentuálne body, alebo priznal akékoľvek iné úroky, ktoré Súdny dvor považuje za spravodlivé a primerané,

zaviazal FRA na náhradu trov prvostupňového a odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil zjavne nesprávneho posúdenia druhého žalobného dôvodu týkajúceho sa nezákonnosti pravidiel FRA a štvrtého návrhu týkajúceho sa námietky nezákonnosti, ktorú odvolateľ vzniesol podľa článku 277 ZFEÚ. V tejto súvislosti sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho posúdenia skutočností a dôkazov, skreslil jasný význam dôkazov, dopustil sa nesprávneho právneho posúdenia, porušil povinnosť odôvodnenia a porušil právo byť vypočutý.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd nerozhodol o treťom návrhu a neuplatnil svoju plnú právomoc ako bolo navrhované v piatom návrhu. V tejto súvislosti Všeobecný súd porušil požiadavku ochrany zákonnosti, ako je stanovená v článku 19 ods. 1 ZEÚ a porušil článok 268 ZFEÚ.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd porušil články 35, 36, 64 a 65 rokovacieho poriadku Všeobecného súdu. V tejto súvislosti Všeobecný súd porušil zásadu kontradiktórnosti konania, nedoručil FRA list z 25. septembra 2017 a neoboznámil s tou službou odvolateľa, porušil výkon dôkazov pripojených k replike a porušil pravidlá dokazovania, nesprávne zamietol správu OLAF-u v spojených veciach OF/2014/0192 a OF/2015/0167, porušil právo byť vypočutý, porušil právo na spravodlivý proces a porušil článok 52 Charty základných práv EÚ.

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd porušil právo na obhajobu a zásadu účinnej súdnej ochrany, ktoré sú zakotvené v článku 47 Charty základných práv EÚ a poskytol nedostatočné odôvodnenie.

Piaty odvolací dôvod: Všeobecný súd porušil články 134 a 135 svojho rokovacieho poriadku v oblasti trov konania. V tejto súvislosti Všeobecný súd nedodržal svoju povinnosť odôvodnenia.

____________