Language of document :

Pritožba, ki jo je BP vložil 7. avgusta 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 11. julija 2019 v zadevi T-888/16, BP/FRA

(Zadeva C-601/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: BP (zastopnik: E. Lazar, avocat)

Druga stranka v postopku: European Union Agency for Fundamental Rights

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga naj:

izpodbijano sodbo razveljavi in

Sklep organa za sklepanje pogodb o zaposlitvi z dne 21. aprila 2016 o nepodaljšanju njene pogodbe o zaposlitvi razglasi za ničen;

dodeli odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi, prvič, nezakonitega nepodaljšanja sklepa in, drugič, nezakonite izvršitve sodbe, izdane v zadevi T-658/13P;

dodeli odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo je tožeča stranka utrpela, ker tožena stranka ni sprejela zakonitih pravil za ocenjevanje, razvrstitev in podaljšanje, ter s tem povezano škodo, ki je nastala zaradi neobstoja takih zakonitih pravil;

ugotovi, da so smernice za ocenjevanje in razvrstitev ter sklep 2009/13 direktorja FRA v zvezi s podaljševanjem pogodb o zaposlitvi nezakoniti, ker jih je sprejela nepristojna oseba v nezakonitem postopku;

uporabi svojo neomejeno sodno pristojnost za zagotovitev učinkovitosti svoje odločbe;

toženi stranki naloži plačilo obresti po obrestni meri Evropske centralne banke, povečani za dve odstotni točki, na znesek, ki bo določen, ali kakršnih koli drugih obresti, za katere Sodišče meni, da so primerne;

FRA naložiti plačilo stroškov postopka na prvi stopnji ter pritožbenega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je storilo očitno napako pri presoji drugega tožbenega razloga, ki se je nanašal na nezakonitost pravil FRA, in četrtega tožbenega razloga, s katerim je tožeča stranka uveljavljala ugovor nezakonitost iz člena 277 PEDU. Splošno sodišče je v zvezi napačno presodilo dejansko stanje in dokaze, izkrivilo jasne dokaze, napačno uporabilo pravo ter kršilo obveznost obrazložitve in pravico do zaslišanja.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče ni odločilo glede tretjega tožbenega razloga in ni uporabilo svoje neomejene sodne pristojnosti, kot se zatrjuje v petem tožbenem razlogu. Splošno sodišče je v zvezi s tem kršilo zahtevo varstva zakonitosti, kot je določena v členu 19(1) PEU, in kršilo člen 268 PDEU.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člene 35, 36, 64 in 65 Poslovnika Splošnega sodišča. Splošno sodišče je v zvezi s tem kršilo načelo kontradiktornosti; dopisa z dne 25. septembra 2017 ni predložilo FRA, pri čemer pritožnika ni obvestilo glede te predložitve; ni izvedlo dokazov, priloženih v odgovoru, pri čemer je kršilo dokazna pravila; napačno je zavrnilo poročilo OLAF v združenih zadevah OF/2014/0192 in OF/2015/0167; kršilo je pravico do zaslišanja, pravico do poštenega sojenja in člen 52 Listine EU o temeljnih pravicah.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo pravico do obrambe in načelo učinkovitega sodnega varstva iz člena 47 Listine ter navedlo pomanjkljivo obrazložitev.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člena 134 in 135 Poslovnika, ki se nanašata na stroške. V zvezi s tem Splošno sodišče ni navedlo obrazložitve.

____________