Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 30 септември 2019 г. — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

(Дело C-723/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Ответник: Agenzia delle Entrate

Преюдициални въпроси

Допускат ли разпоредбите и принципите на правото на Европейския съюз, включително член 4, член 5 и сл. от Директива 1535/2015/ЕС1 , член 8 от Директива 98/34/ЕО2 и член 56 ДФЕС, национална правна уредба, която, без предварително уведомяване на Европейската комисия, налага на оператора на телематичен портал „технически регламенти за предоставянето на услуга на информационното общество“, състоящи се в задължения за предоставяне на информация (предаване на Агенцията по приходите на данните за договорите, сключени чрез телематичния портал) и данъчни задължения (удържане на данък върху плащанията, направени във връзка с договорите, сключени чрез телематичния портал, и последващо внасяне в държавния бюджет)?

Допускат ли разпоредбите и принципите на правото на Европейския съюз, включително членове 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 и сл., 116, 120, 127 и сл. ДФЕС и директиви 2000/31/ЕО3 и 2006/123/ЕО4 , национална правна уредба, която:

–    въвежда по отношение на операторите на телематичен портал за търсене на недвижими имоти за настаняване под наем, задължения за събиране и предаване на данни във връзка с договорите,

–    въвежда по отношение на същите оператори на телематични портали, които участват при плащането на насрещната престация по договори за краткосрочен наем, задължението да действат като лица, на които се удържа данък, или като лица — платци на данък,

–    въвежда по отношение на операторите на телематични портали, които са чуждестранни лица и нямат място на стопанска дейност в Италия, задължение за определяне на данъчен представител,

–    въвежда и по отношение на чуждестранните лица, които нямат място на стопанска дейност в Италия, задължението да действат като лица — платци на данък, във връзка с таксата за престой?

Допускат ли като цяло основните принципи на правото на Европейския съюз национална правна уредба, която в действителност прехвърля върху дадено предприятие недостатъците на държавата при определянето и събирането на данъците?

____________

1     Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 2015 г., стр. 1).

2     Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (ОВ L 204, 1998 г., стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 23, стр. 207).

3     Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257).

4     Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 2006 г., стр. 36; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 50).