Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 30. září 2019 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd v. Agenzia delle Entrate

(Věc C-723/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastnice původního řízení

Navrhovatelky: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Odpůrkyně: Agenzia delle Entrate

Předběžné otázky

Brání ustanovení a zásady unijního práva, zejména články 4, 5 a násl. směrnice (EU) 1535/20151 , článek 8 směrnice 98/34/ES2 a článek 56 SFEU takové vnitrostátní právní úpravě, která bez předchozího oznámení Evropské komisi ukládá provozovateli telematického portálu pro zprostředkování nemovitostí „technické předpisy pro poskytování služby informační společnosti“ sestávající z informačních (předávání dat týkajících se smluv uzavřených prostřednictvím telematického portálu daňové správě) a daňových povinnosti (srážková daň z plateb uskutečněných v souvislosti se smlouvami uzavřenými prostřednictvím telematického portálu a následná platba daňovému úřadu)?

Brání ustanovení a zásady unijního práva, zejména články 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 a násl., články 116, 120, 127 a násl. SFEU a směrnice 2000/31/ES3 a 2006/123/ES4 takové vnitrostátní právní úpravě, která:

zavádí ve vztahu k provozovateli telematického portálu pro vyhledávání nemovitostí k pronájmu povinnosti sběru a předávání dat týkající se smluv;

zavádí ve vztahu k těmto provozovatelům telematických portálů, kteří vstupují do platby protiplnění za krátkodobé nájemní smlouvy, povinnost jednat jako plátce daně nebo jako daňový ručitel;

zavádí ve vztahu k provozovatelům telematických portálů, kteří nemají sídlo a stálou provozovnu v Itálii, povinnost jmenovat daňového zástupce;

zavádí ve vztahu k subjektům, které nemají sídlo a stálou provozovnu v Itálii, povinnost jednat jako daňoví ručitelé k pobytovému poplatku?

Brání základní zásady unijního práva obecně takové vnitrostátní právní úpravě, která ve skutečnosti na podnik přenáší neefektivnost státu při vyměřování a výběru daní?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

2     Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37).

3     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

4     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18).