Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 30. september 2019 – Airbnb Ireland UC og Airbnb Payments UK Ltd mod Agenzia delle Entrate

(Sag C-723/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Airbnb Ireland UC og Airbnb Payments UK Ltd

Sagsøgt: Agenzia delle Entrate

Præjudicielle spørgsmål

Er de EU-retlige bestemmelser og principper, herunder artikel 4, 5 ff. i direktiv (EU) 2015/1535 1 , artikel 8 i direktiv 98/34/EF 2 og artikel 56 TEUF, til hinder for en national ordning, der uden forudgående meddelelse til Europa-Kommissionen pålægger operatøren af en online-platform for ejendomsformidling »tekniske forskrifter for levering af en tjeneste i informationssamfundet« bestående i oplysningsforpligtelser (overførsel til Agenzia delle Entrate af oplysninger om aftaler indgået via online-platformen) og skattemæssige forpligtelser (tilbageholdelse af forskudsskat af betalinger i relation til aftaler indgået via online-platformen og efterfølgende indbetaling til statskassen)?

Er de EU-retlige bestemmelser og principper, herunder artikel 3 TEUF, 18 TEUF, 32 TEUF, 44 TEUF, 49 TEUF, 56 TEUF, 101 ff. TEUF, 116 TEUF, 120 TEUF, 127 ff. TEUF samt direktiv 2000/31/EF 3 og 2006/123/EF 4 , til hinder for en national ordning, som

med hensyn til operatører af en online-platform for søgning af lejemål indfører pligten til at indsamle og overføre oplysninger om de indgåede aftaler,

med hensyn til operatører af en sådan online-platform, såfremt de medvirker ved betaling af lejen for aftaler om korttidsudlejning, indfører pligten til at handle i egenskab af skattemæssig stedfortræder eller afgiftsmæssig ansvarlig,

med hensyn til ikke-hjemmehørende operatører af online-platforme, som ikke har fast driftssted i Italien, indfører pligten til at udpege en fiskal repræsentant,

også med hensyn til ikke-hjemmehørende personer, som ikke har fast driftssted i Italien, indfører pligten til at handle i egenskab af afgiftsmæssig ansvarlig i relation til turistafgiften?

Er de grundlæggende principper i EU-retten generelt til hinder for en national ordning, hvorefter statens ineffektivitet ved fastlæggelse og opkrævning af skatter de facto overvæltes til en virksomhed?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9.9.2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT 2015, L 241, s. 1).

2     Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22.6.1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT 1998, L 204, s. 37).

3     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8.6.2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»Direktivet om elektronisk handel«) (EFT 2000, L 178, s. 1).

4     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20.12.2006 om kørekort (omarbejdning) (EUT 2006, L 403, s. 18).