Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 30. septembril 2019 – Airbnb Ireland UC ja Airbnb Payments UK Ltd versus Agenzia delle Entrate

(kohtuasi C-723/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Airbnb Ireland UC ja Airbnb Payments UK Ltd

Vastustaja: Agenzia delle Entrate

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu õigusnormide ja -põhimõtetega, mille hulgas on direktiivi 1535/2015/EL1 artiklid 4 ja 5 jj, direktiivi 98/34/EÜ2 artikkel 8 ning ELTL artikkel 56, on vastuolus riigisisesed õigusnormid, millega on – eelnevalt sellest Euroopa Komisjonile teatamata – kinnisvaravahendusportaali haldajale kehtestatud „tehnilised eeskirjad infoühiskonna teenuse osutamiseks“, mis seisnevad teavitamiskohustustes (internetiportaali kaudu sõlmitud lepingute kohta andmete edastamine maksuametile) ja maksualastes kohustustes (maksu kinnipidamine maksetelt, mis tehakse seoses internetiportaali kaudu sõlmitud lepingutega ja selle hilisem tasumine riigikassale)?

2.    Kas Euroopa Liidu õigusnormide ja -põhimõtetega, mille hulgas on ELTL artiklid 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 jj, 116, 120 ning 127 jj ning direktiivid 2000/31/EÜ3 ja 2006/123/EÜ4 , on vastuolus riigisisesed õigusnormid, millega:

kehtestatakse üüritava kinnisvara otsinguportaali haldajatele kohustused koguda ja edastada lepinguid puudutavaid andmeid;

kehtestatakse samadele internetiportaalide haldajatele, kes haldavad lühiajaliste üürilepingutega seotud makseid, kohustus tegutseda maksu kinnipidaja või maksude tasumise eest vastutava isikuna;

kehtestatakse mitteresidentidest internetiportaalide haldajatele, kellel ei ole stabiilset tegevuskohta Itaalias, kohustus nimetada maksuesindaja;

kehtestatakse ka mitteresidentidele, kellel ei ole püsivat tegevuskohta Itaalias, kohustus tegutseda seoses turismimaksuga maksude tasumise eest vastutava isikuna?

3.    Kas Euroopa Liidu õiguse aluspõhimõtetega on üldiselt vastuolus riigisisene regulatsioon, mis sisuliselt kannab riigi ebatõhusa tegevuse maksude kindlaksmääramisel ja sissenõudmisel tagajärjed üle ettevõtjale?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT 2015, L 241, lk 1).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord (EÜT 1998, L 204, lk 37; ELT eriväljaanne 13/20, lk 337).

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT 2000, L 178, lk 1; ELT eriväljaanne 13/25, lk 399).

4     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜteenuste kohta siseturul (ELT 2006, L 376, lk 36).