Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 30.9.2019 – Airbnb Ireland UC ja Airbnb Payments UK Ltd v. Agenzia delle Entrate

(asia C-723/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Airbnb Ireland UC ja Airbnb Payments UK Ltd

Vastapuoli: Agenzia delle Entrate

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko Euroopan unionin oikeussäännöt ja periaatteet, kuten direktiivin (EU) 2015/15351 4 ja 5 artikla sekä sitä seuraavat artiklat, direktiivin 98/34/EY2 8 artikla sekä SEUT 56 artikla esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa sähköisen kiinteistönvälityspalvelun ylläpitäjälle asetetaan ilman Euroopan komissiolle tehtävää ennakkoilmoitusta ”tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamista koskevia teknisiä sääntöjä”, jotka koostuvat tiedotusta koskevista velvoitteista (sähköisen portaalin kautta tehtyihin sopimuksiin liittyvien tietojen välittäminen verohallintoon (Agenzia delle Entrate) ja verotusta koskevista velvoitteista (sähköisen portaalin kautta tehtyjen sopimusten yhteydessä maksettuja maksuja koskevat veronpidätykset sekä myöhemmät tilitykset valtiolle);

Ovatko Euroopan unionin oikeussäännöt ja periaatteet, kuten SEUT 3, SEUT 18, SEUT 32, SEUT 44, SEUT 49, SEUT 56 ja SEUT 101 artikla sekä sitä seuraavat artiklat, SEUT 116, SEUT 120 ja SEUT 127 artikla sekä sitä seuraavat artiklat sekä direktiivit 2000/31/EY3 ja 2006/123/EY,4 esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa

–    vuokrattavien kiinteistöjen hakuun tarkoitetun sähköisen portaalin ylläpitäjille asetetaan velvollisuus kerätä ja välittää sopimuksiin liittyviä tietoja

–    näille samoille sähköisen portaalin ylläpitäjille, jotka ovat osallisina lyhytaikaisten vuokrasopimusten vastikkeiden maksamisessa, asetetaan velvollisuus toimia toisen asemesta veron maksavana toimijana tai verosta vastuussa olevana toimijana

–    ulkomailla asuville sähköisen portaalin ylläpitäjille, joilla ei katsota olevan kiinteää toimipaikkaa Italiassa, asetetaan velvollisuus nimittää veroedustaja

–    myös niille ulkomailla asuville sähköisen portaalin ylläpitäjille, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Italiassa, asetetaan velvollisuus vastata turistiveron maksamisesta

Ovatko Euroopan unionin oikeuteen sisältyvät perusperiaatteet yleisesti esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa valtion tehottomuus verojen määräämisessä ja kantamisessa sälytetään tosiasiallisesti yritysten vastuulle.

____________

1 Teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 9.9.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535 (EUVL 2015, L 241, s. 1).

2 Teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY (EYVL 1998, L 204, s. 37).

3 Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL 2000, L 178, s. 1).

4 Palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY (EUVL 2006, L 376, s. 36).