Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. szeptember 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd kontra Agenzia delle Entrate

(C-723/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Alperes: Agenzia delle Entrate

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az uniós jogi rendelkezésekkel és jogelvekkel – köztük az (EU) 1535/2015 irányelv1 4., 5. és azt követő cikkeivel, a 98/34/EK irányelv2 8. cikkével és az EUMSZ 56. cikkel – az olyan nemzeti szabályozás, amely – az Európai Bizottságnak történő előzetes bejelentés nélkül – valamely elektronikus ingatlanközvetítő portál üzemeltetője számára az „információs társadalom valamely szolgáltatásának nyújtására vonatkozó [olyan] műszaki szabályokat” ír elő, amelyek tájékoztatási kötelezettségekből (az elektronikus portálon keresztül megkötött szerződések adatainak az adóhivatal részére történő továbbításából) és adókötelezettségekből (az elektronikus portálon keresztül megkötött szerződésekkel összefüggésben teljesített kifizetéseket terhelő adó levonásából, majd annak az államkincstárba történő befizetéséből) állnak?

Ellentétes-e az uniós jogi rendelkezésekkel és jogelvekkel – köztük az EUMSZ 3. cikkel, az EUMSZ 18. cikkel, az EUMSZ 32. cikkel, az EUMSZ 44. cikkel, az EUMSZ 49. cikkel, az EUMSZ 56. cikkel, az EUMSZ 101. és azt követő cikkekkel, az EUMSZ 116. cikkel, az EUMSZ 120. cikkel, az EUMSZ 127. és azt követő cikkekkel, valamint a 2000/31/EK irányelvvel3 és a 2006/123/EK irányelvvel4  – az olyan nemzeti szabályozás, amely:

–    a bérelhető ingatlanok keresésére szolgáló elektronikus portál üzemeltetőit a szerződések adatainak gyűjtésére és továbbítására kötelezi;

–    a rövidtávú lakásbérleti szerződések ellenértékének megfizetése során közreműködő ugyanezen elektronikusportál-üzemeltetőket arra kötelezi, hogy kifizetőként vagy jogszabály alapján a más adóalanyt terhelő adó egyetemleges megfizetéséért felelős személyként járjanak el;

–    a külföldi illetőségű és Olaszországban állandó telephellyel nem rendelkezőként elismert elektronikusportál-üzemeltetőket adóképviselő kinevezésére kötelezi;

–    a külföldi illetőségű és Olaszországban állandó telephellyel nem rendelkezőként elismert jogalanyokat is arra kötelezi, hogy az idegenforgalmi adóval összefüggésben a más adóalanyt terhelő adó egyetemleges megfizetéséért felelős személyekként járjanak el?

Általánosságban véve ellentétes-e az alapvető uniós jogelvekkel az olyan nemzeti szabályozás, amely az állam adómegállapítás és adóbeszedés terén fennálló hiányosságait de facto valamely vállalkozásra terheli?

____________

1 A műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2015. L 241., 1. o.)

2 A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1998. L 204., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 20. kötet, 337. o.)

3 A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL 2000. 178. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25. kötet, 399. o.)

4 A vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott szöveg) (HL 2006. L 403., 18. o.)