Language of document :

2019 m. rugsėjo 30 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate

(Byla C-723/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Kita apeliacinio proceso šalis: Agenzia delle Entrate

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Europos Sąjungos teisės nuostatas ir principus, įskaitant Direktyvos 1535/2015/ES1 4, 5 ir paskesnius straipsnius, Direktyvos 98/34/EB2 8 straipsnį ir SESV 56 straipsnį, yra draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos, iš anksto nepranešus Europos Komisijai, nekilnojamojo turto tarpininko elektroninių paslaugų portalo valdytojui nustatomos „informacinės visuomenės paslaugos teikimo techninės taisyklės“, t. y. pareiga teikti informaciją (perduoti Agenzia delle Entrate duomenis apie elektroninių paslaugų portale sudarytas sutartis) ir mokestinės prievolės (pareiga išskaičiuoti mokestį iš mokėjimų pagal elektroninių paslaugų portale sudarytas sutartis ir pervesti jį į valstybės iždą)?

2.    Ar pagal Europos Sąjungos teisės nuostatas ir principus, įskaitant SESV 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 ir paskesnius, 116, 120, 127 ir paskesnius straipsnius bei direktyvas 2000/31/EB3 ir 2006/123/EB4 , yra draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, kuriais:

nuomojamo nekilnojamojo turto paieškos elektroninių paslaugų portalo valdytojams yra nustatomos pareigos rinkti ir perduoti sutarčių duomenis,

tiems patiems elektroninių paslaugų portalo valdytojams, dalyvaujantiems mokant atlygį pagal trumpalaikės nuomos sutartis, yra nustatoma pareiga veikti kaip mokestį išskaičiuojančiam asmeniui ar už mokesčio mokėjimą atsakingam asmeniui,

ne Italijoje įregistruotiems ir nuolatinės buveinės Italijoje neturintiems elektroninių paslaugų portalų valdytojams nustatoma pareiga paskirti fiskalinį agentą,

taip pat ne Italijoje įregistruotiems ir nuolatinės buveinės Italijoje neturintiems elektroninių paslaugų portalų valdytojams nustatoma pareiga paskirti asmenį, atsakingą už turistų rinkliavos mokėjimą?

3.    Ar pagal pagrindinius Europos Sąjungos teisės principus iš esmės yra draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos dėl valstybės nesugebėjimo veiksmingai nustatyti ir surinkti mokesčius ši pareiga perkeliama įmonei?

____________

1 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015, p. 1).

2 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL L 204, 1998, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 20 t., p. 337).

3 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).

4 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) (OL L 403, 2006, p. 18).