Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 30. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

(Lieta C-723/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Atbildētājs: Agenzia delle Entrate

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības tiesību normas un principi, tostarp Direktīvas 1535/2015/ES 1 4., 5. un turpmākie panti, Direktīvas 98/34/EK 2 8. pants un LESD 56. pants, nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā bez iepriekšējas paziņošanas Eiropas Komisijai nekustamo īpašumu starpniecības tīmekļa vietnes pārvaldniekam ir izvirzītas “tehniskas prasības informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanai”, kuras ietver pienākumus sniegt informāciju (nodot Agenzia delle Entrate [Itālijas Ieņēmumu dienestam] datus saistībā ar līgumiem, kas ir noslēgti ar tīmekļa vietnes starpniecību) un nodokļu pienākumus (pienākums ieturēt nodokli no maksājumiem, kas ir veikti saistībā ar līgumiem, kas ir noslēgti ar tīmekļa vietnes starpniecību, un pēc tam ieskaitīt to Valsts kasē)?

Vai Eiropas Savienības tiesību normas un principi, tostarp LESD 3., 18., 32., 44., 49., 56., 101. un turpmākie panti, 116., 120., 127. un turpmākie panti, kā arī Direktīva 2000/31/EK 3 un Direktīva 2006/123/EK 4 , nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā:

izīrēto nekustamo īpašumu meklēšanas tīmekļa vietnes pārvaldniekiem ir ieviesti pienākumi vākt un nosūtīt datus saistībā ar līgumiem;

minēto tīmekļa vietņu pārvaldniekiem, kuri ir iesaistīti īstermiņa īres līgumu īres maksas maksājumos, ir ieviests pienākums darboties kā nodokļu maksātāja starpniekam vai atbildīgajam par nodokļu samaksu;

tīmekļa vietņu pārvaldniekiem nerezidentiem, kuriem Itālijā nav pastāvīgas pārstāvniecības, ir ieviests pienākums iecelt pārstāvi nodokļu jautājumos;

arī nerezidentiem, kuriem Itālijā nav pastāvīgas pārstāvniecības, ir ieviests pienākums darboties kā atbildīgajiem par nodokļu samaksu saistībā ar vietējo pašvaldību tūristu nodokli?

Vai Eiropas Savienības tiesību pamatprincipi vispārīgi nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kas valsts neefektivitāti nodokļu aprēķināšanā un iekasēšanā faktiski pārliek uz uzņēmumu?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/1535 (2015. gada 9. septembris), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV 2015, L 241, 1. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā (OV 1998, L 204, 37. lpp.).

3     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV 2000, L 178, 1. lpp.).

4     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām (Pārstrādāta versija) (OV 2006, L 403, 18. lpp.).