Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 30 września 2019 r. – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate

(Sprawa C-723/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Druga strona postępowania: Agenzia delle Entrate

Pytania prejudycjalne

Czy przepisy i zasady prawa Unii Europejskiej, w tym art. 4, 5 i nast. dyrektywy 1535/2015/UE1 , art. 8 dyrektywy 98/34/WE2 oraz art. 56 TFUE stoją na przeszkodzie przepisom krajowym, które bez uprzedniego powiadomienia Komisji Europejskiej nakładają na operatora internetowego portalu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami „przepisy techniczne dotyczące świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego” obejmujące obowiązki informacyjne (przekazywanie do Agenzia delle Entrate danych dotyczących umów zawartych za pośrednictwem portalu internetowego) oraz obowiązki podatkowe (pobieranie od płatności dokonanych w związku z umowami zawartymi za pośrednictwem portalu internetowego zaliczki na poczet podatku, a następnie wpłacenie jej na rzecz skarbu państwa)?;

Czy przepisy i zasady prawa Unii, w tym art. 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 i nast., 116, 120, 127 i nast. TFUE oraz dyrektywy 2000/31/WE3 i 2006/123/WE4 , stoją na przeszkodzie przepisom krajowym, które:

wprowadzają w odniesieniu do operatorów portalu internetowego służącego do wyszukiwania nieruchomości na wynajem obowiązek gromadzenia i przekazywania danych dotyczących umów;

wprowadzają, w odniesieniu do tych samych operatorów portali internetowych, którzy uczestniczą w regulowaniu płatności z tytułu umów wynajmu krótkoterminowego, obowiązek występowania w charakterze płatnika podatku lub podmiotu odpowiedzialnego za zapłacenie podatku;

wprowadzają w odniesieniu do operatorów portali internetowych niemających siedziby we Włoszech i uznanych za niemających stałej jednostki organizacyjnej we Włoszech obowiązek wyznaczenia przedstawiciela podatkowego;

wprowadzają, również w odniesieniu do podmiotów niemających siedziby ani stałej jednostki organizacyjnej we Włoszech, obowiązek występowania w charakterze podmiotów odpowiedzialnych za zapłatę podatku w odniesieniu do podatku turystycznego?

Czy podstawowe zasady prawa Unii Europejskiej stoją na przeszkodzie, ogólnie rzecz biorąc, przepisom krajowym, które w rzeczywistości przenoszą na przedsiębiorstwo skutki braku skuteczności państwa w zakresie obliczania i poboru podatków?

____________

1     Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. 2015, L 241, s. 1).

2     Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.U. 1998, L 204, s. 37).

3     Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. 2000, L 178, s. 1).

4     Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz.U. 2006, L 403, s. 18).