Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 30 septembrie 2019 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

(Cauza C-723/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Reclamante: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Pârâtă: Agenzia delle Entrate

Întrebările preliminare

Dispozițiile și principiile de drept al Uniunii Europene, printre care articolele 4, 5 și următoarele din Directiva 2015/1535/UE1 , articolul 8 din Directiva 98/34/CE2 și articolul 56 TFUE, se opun unei reglementări naționale care, fără notificarea prealabilă a Comisiei Europene, impune operatorului unui portal telematic de intermediere imobiliară „reglementări tehnice privind furnizarea unui serviciu al societății informaționale” constând în obligații de informare (transmiterea către Agenzia delle Entrate [Administrația Fiscală] a datelor referitoare la contractele încheiate prin intermediul portalului telematic) și fiscale (reținerea la sursă a impozitului aferent plăților efectuate în legătură cu contractele încheiate prin intermediul portalului telematic și achitarea ulterioară a acestuia la bugetul de stat)?

Dispozițiile și principiile de drept al Uniunii Europene, printre care articolele 3, 18, 32, 44, 49 și 56, articolul 101 și următoarele, articolele 116, 120, 127 și următoarele TFUE, precum și Directivele 2000/31/CE și 2006/123/CE, se opun unei reglementări naționale care:

introduce, în ceea ce privește operatorii unui portal telematic pentru căutarea de imobile de închiriat, obligații de colectare și de transmitere a unor date referitoare la contracte;

introduce, în ceea ce privește aceiași operatori ai unor portaluri telematice care intervin în plata contraprestației din contractele de închiriere pe termen scurt, obligația de a acționa în calitate de terț plătitor al impozitului sau de persoană obligată în solidar la plata impozitului;

introduce, în ceea ce privește operatorii unor portaluri telematice nerezidenți și care nu au o unitate în Italia, obligația de a desemna un reprezentant fiscal;

introduce, inclusiv în ceea ce privește entitățile nerezidente și care nu au o unitate în Italia, obligația de a acționa în calitate de persoană obligată în solidar la plata taxei de ședere?

Principiile fundamentale de drept al Uniunii Europene se opun, în general, unei reglementări naționale care, în fapt, transferă asupra unei întreprinderi ineficiențele statului în ceea ce privește stabilirea și încasarea impozitelor?

____________

1     Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO 2015, L 241, p. 1).

2     Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (JO 1998, L 204, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 23, p. 207).