Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 30. septembra 2019 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

(vec C-723/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Odporkyňa: Agenzia delle Entrate

Prejudiciálne otázky

Bránia ustanovenia a zásady práva Európskej únie, najmä články 4, 5 a nasl. smernice 1535/2015/EÚ1 , článok 8 smernice 98/34/ES2 a článok 56 ZFEÚ, vnútroštátnej právnej úprave, ktorá bez predchádzajúceho oznámenia Európskej komisii ukladá správcovi internetového portálu sprostredkujúceho nehnuteľnosti „technické predpisy na poskytovanie služby informačnej spoločnosti“ spočívajúce v informačných povinnostiach (odosielanie údajov týkajúcich sa zmlúv uzatvorených prostredníctvom internetového portálu daňovému úradu) a daňových povinnostiach (vykonávanie zrážky z platieb poukázaných v súvislosti so zmluvami uzatvorenými prostredníctvom internetového portálu a následná úhrada do verejnej pokladnice)?

Bránia ustanovenia a zásady práva Európskej únie, najmä články 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 a nasl., 116, 120, 127 a nasl. ZFEÚ a smernice 2000/31/ES3 a 2006/123/ES4 , vnútroštátnej právnej úprave, ktorá:

vo vzťahu k správcom internetového portálu slúžiaceho na vyhľadávanie nehnuteľností na prenájom zavádza povinnosť zberu a odosielania údajov týkajúcich sa zmlúv,

vo vzťahu k tým istým správcom internetových portálov, ktorí vstupujú do platby protihodnoty za krátkodobý prenájom, zavádza povinnosť konať ako platiteľ dane alebo ako subjekt zodpovedný za platenie dane,

vo vzťahu k správcom internetových portálov, ktorí nie sú rezidentmi a na ktorých sa hľadí tak, že nemajú stálu prevádzkareň v Taliansku, zavádza povinnosť určiť daňového zástupcu,

takisto vo vzťahu k subjektom, ktoré nie sú rezidentmi a ktoré nemajú stálu prevádzkareň v Taliansku, zavádza povinnosť konať ako subjekty zodpovedné za platenie dane v súvislosti s daňou za ubytovanie?

Bránia základné zásady práva Európskej únie vo všeobecnosti vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v skutočnosti prenáša neefektívnosť štátu pri vymeriavaní a výbere daní na určitý podnik?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 2015, s. 1).

2 Smernica európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 1998, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337).

3 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 2000 s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 403, 2006, s. 18).