Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 30. septembra 2019 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

(Zadeva C-723/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Nasprotna stranka: Agenzia delle Entrate

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali določbe in načela prava Evropske unije, med drugim členi 4, 5 in naslednji Direktive 1535/2015/EU1 , člen 8 Direktive 98/34/ES2 in člen 56 PDEU nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki brez predhodne priglasitve Evropski komisiji upravljavcu spletne platforme za nepremičninsko posredovanje nalaga „tehnične predpise za opravljanje storitve informacijske družbe“, ki vsebujejo obveznosti informiranja (posredovanje podatkov o pogodbah, sklenjenih prek spletne platforme, davčni upravi) in davčne obveznosti (odtegovanje davkov na plačila iz naslova pogodb, sklenjenih prek spletne platforme, in poznejše plačilo v državno blagajno)?

2.    Ali določbe in načela prava Evropske unije, med drugim členi 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 in naslednji, 116, 120 ter 127 in naslednji PDEU ter direktivi 2000/31/ES3 in 2006/123/ES4 , nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki:

za upravljavce spletne platforme za iskanje nepremičnin, ki se oddajajo v najem, določa obveznosti zbiranja in posredovanja podatkov o pogodbah;

za iste upravljavce spletnih platform, ki posredujejo pri plačilu na podlagi pogodb o kratkotrajnem najemu, določa obveznost delovanja kot namestnik davčnega zavezanca oziroma kot oseba odgovorna za plačilo davka;

za nerezidenčne upravljavce spletnih platform, ki nimajo stalne poslovne enote v Italiji, določa obveznost imenovanja davčnega zastopnika;

tudi za nerezidenčne subjekte, ki nimajo stalne poslovne enote v Italiji, določa obveznost izvajanja funkcije odgovorne osebe za plačilo turistične takse?

3.    Ali temeljna načela prava Evropske unije na splošno nasprotujejo nacionalni ureditvi, ki neučinkovitost države pri odmeri in pobiranju davkov dejansko prelaga na podjetje?

____________

1     Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske (UL 2015, L 241, str. 1).

2     Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 20, str. 337).

3     Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 25, str. 399).

4     Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev) (UL 2006, L 403, str. 18).