Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 30 september 2019 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd mot Agenzia delle Entrate

(Mål C-723/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Motpart: Agenzia delle Entrate

Tolkningsfrågor

1) Utgör de unionsrättsliga bestämmelserna och principerna, däribland artikel 4 samt artikel 5 och följande artiklar i direktiv (EU) 2015/1535, artikel 8 i direktiv 98/34/EG och artikel 56 FEUF, hinder för en nationell reglering enligt vilken det, utan förhandsanmälan till kommissionen, åläggs operatören av en onlineplattform för förmedling av hyresobjekt ”tekniska föreskrifter för tillhandahållande av en tjänst i informationssamhället” bestående i skyldigheter att lämna uppgifter (översändande till Agenzia delle Entrate av uppgifter om avtal som ingås via onlineplattformen) och skattemässiga skyldigheter (innehållande av källskatt på betalningar i samband med avtal som ingås via onlineplattformen och senare inbetalning till staten)?

2) Utgör de unionsrättsliga bestämmelserna och principerna, däribland artiklarna 3 FEUF, 18 FEUF, 32 FEUF, 44 FEUF, 49 FEUF, 56 FEUF, 101 och följande artiklar FEUF, 116 FEUF, 120 FEUF, 127 och följande artiklar FEUF samt direktiven 2000/31/EG och 2006/123/EG, hinder för en nationell reglering där det

för operatörer av en onlineplattform för sökning efter hyresobjekt införs en skyldighet att samla in och översända uppgifter om de avtal som ingås,

för operatörer av en sådan onlineplattform, för det fallet att de hanterar betalningar avseende korttidshyresavtal, införs en skyldighet att handla i egenskap av källskattskyldigt rättssubjekt eller skattemässigt ansvarig,

för operatörer av onlineplattformar som varken har hemvist eller fast driftsställe i Italien införs en skyldighet att utse en skatterepresentant,

även för personer som varken har hemvist eller fast driftsställe i Italien införs en skyldighet att handla i egenskap av skattemässigt ansvarig vad gäller turistskatten?

3) Utgör de grundläggande principerna i unionsrätten i allmänhet hinder för en nationell reglering enligt vilken statens ineffektivitet i samband med att fastställa och uppbära skatter de facto övervältras till ett företag?

____________