Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hispaania) 1. oktoobril 2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario versus JN

(kohtuasi C-726/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Vastustaja: JN

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi[le 1999/701 lisatud raamkokkuleppe] klauslite 1 ja 5 soovitava toimega on kooskõlas niisuguse tähtajalise lepingu sõlmimine nagu vaba töökoha täitmiseks sõlmitud asendusleping, mille puhul on tööandja otsustada lepingu kestus ning see, kas ta täidab või mitte vaba töökoha, millal ta seda teeb ja kui kaua valikumenetlus kestab?

2.    Kas nõukogu direktiivi[le] 1999/70/EÜ [lisatud raamkokkuleppe] klauslis 5 sätestatud kohustust kehtestada üks või mitu selles sätestatud meedet selleks, et vältida vaba töökoha täitmiseks sõlmitud asenduslepingute puhul tähtajaliste töölepingute kuritarvitamist, tuleb lugeda Hispaania õigusesse üle võetuks, kui kohtupraktika kohaselt ei ole kehtestatud selliste tähtajaliste töösuhete maksimaalset kestust ega konkreetselt kindlaks määratud objektiivseid põhjuseid, mis õigustavad nende töösuhete uuendamist, ega kindlaks määratud niisuguste töösuhete uuendamiste arvu?

3.    Kas asjaolu, et Hispaania õiguses puuduvad kohtupraktika kohaselt igasugused tõhusad meetmed selleks, et vältida vaba töökoha täitmiseks sõlmitud asenduslepingutega töötajate puhul kuritarvitamist ja selle eest karistada, kuna töösuhete maksimaalne kogukestus ei ole piiratud ning need töösuhted ei muutu kunagi tähtajatuteks või mittealalisteks tähtajatuteks töösuheteks, olenemata sellest, kui palju aastaid need kestavad, ning töötajad ei saa nende lõpetamise korral hüvitist, ilma et ametiasutus oleks kohustatud asendustöösuhte uuendamist põhjendama, kui vaba töökohta ei pakuta palju aastaid vabade töökohtade nimekirjas või kui valikumenetlus venib pikale, kahjustab raamkokkuleppe eesmärki ja soovitavat toimet?

4.    Kas tähtajatut töösuhet, mille kestus on vastavalt Euroopa Kohtu [otsusele kohtuasjas C-677/162 ] ebatavaliselt pikk ja sõltub ilma igasuguse piirangu ega põhjenduseta täielikult tööandja suvast, ilma et töötaja saaks ette teada, millal töösuhe lõpetatakse, ja mis võib kesta kuni töötaja pensionile minekuni, tuleb pidada nõukogu direktiivi 1999/70/EÜ eesmärgile vastavaks või tuleb seda pidada kuritarvituseks?

5.    Kas Euroopa Kohtu [otsuse alusel kohtuasjas C-331/173 ] tuleb asuda seisukohale, et 2008. aasta majanduskriis võib abstraktselt õigustada selliste meetmete täielikku puudumist, mis väldiksid järjestikuste tähtajaliste töösuhete kuritarvitamist raamkokkuleppe klausli 5 punkti 1 tähenduses, mis oleksid võinud ära hoida või pärssida seda, et kaebaja ja Madridi autonoomse piirkonna töösuhe kestis 2003. aastast kuni 2008. aastani, mil seda uuendati, ja pärast kuni 2016. aastani, nii et asendustöösuhe kestis seega 13 aastat?

____________

1 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT 1999, L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).

2 Montero Mateos, EU:C:2018:393.

3 Sciotto, EU:C:2018:859.