Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanyolország) által 2019. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario kontra JN

(C-726/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Alperes: JN

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy lehet-e tekinteni, hogy az 1999/70 irányelv1 1. és 5. szakaszának hatékony érvényesülésével összhangban áll egy olyan határozott idejű szerződés megkötése, mint az álláshely ideiglenes betöltése céljából határozott időre létrejött munkaszerződés (interinidad por vacante), amely a munkáltató mérlegelésére bízza annak időtartamát, azáltal, hogy a munkáltató eldöntheti, hogy betölti-e vagy sem a megüresedett álláshelyet, mikor tölti be azt és mennyi ideig tart a kiválasztási eljárás?

Úgy kell-e tekinteni, hogy átültették a spanyol jogba az 1999/70/EK tanácsi irányelv 5. szakaszában foglalt, egy vagy több, a határozott idejű foglalkoztatás visszaélésszerű alkalmazásának elkerülésére irányuló intézkedés bevezetésére vonatkozó kötelezettséget az álláshely ideiglenes betöltése céljából határozott időre létrejött munkaszerződés (interinidad por vacante) esetében, ha ezen határozott idejű munkaviszonyok maximális időtartama nincs az ítélkezési gyakorlat elveinek megfelelően rögzítve, és nincsenek pontosan meghatározva azok az objektív indokok, amelyek igazolhatják e jogviszonyok meghosszabbítását, és nincs meghatározva, hogy az ilyen munkaviszonyok hányszor hosszabbíthatók meg?

Sérti-e a keretmegállapodás célját és hatékony érvényesülését az, hogy a spanyol jogban – az ítélkezési gyakorlat értelmében – nem létezik semmilyen, a helyettesítés céljából határozott időre létrejött munkaszerződések munkavállalókkal szembeni visszaélésszerű alkalmazásának elkerülésére és szankcionálására szolgáló hatékony intézkedés azáltal, hogy nincs korlátozva a munkaviszonyok maximális teljes időtartama, és e jogviszonyok soha nem válnak határozatlan idejű, vagy határozatlan idejű, nem állandó munkaviszonyokká, még sok év elteltével sem, és a munkavállalók végkielégítésben sem részesülnek a jogviszony megszűnésekor, a közigazgatási szerv pedig nem köteles megindokolni az álláshely ideiglenes betöltése céljából határozott időre létrejött munkaszerződés (interinidad por vacante) meghosszabbítását, miközben évekig nem írnak ki pályázatot az üres álláshely betöltésére vagy elhúzódik a kiválasztási eljárás?

Az 1999/70/EK tanácsi irányelv céljaival összeegyeztethetőnek kell-e tekinteni egy olyan, határozatlan idejű munkaviszonyt, amelynek időtartama a Bíróság […] 2018. június 5-i C-677/16. sz. ítélete2 szerint szokatlanul hosszú és annak időtartama teljes egészében, korlátozás és bármiféle indokolás nélkül a munkáltató döntésétől függ, anélkül, hogy a munkavállaló előre láthatná, hogy munkaviszonya – amely akár a nyugdíjazásáig is elhúzódhat – mikor szűnik meg, vagy úgy kell-e tekinteni, hogy e munkaviszony visszaélésszerű?

Úgy kell-e tekinteni, hogy a Bíróság […] 2018. október 25-i C-331/17. sz. ítéletével3 összhangban áll az, hogy a 2008-as gazdasági válság elviekben igazoló oka az egymást követő határozott idejű munkaviszonyoknak a keretmegállapodás 5. szakaszának (1) bekezdése szerinti visszaélésszerű alkalmazásával szembeni megelőző intézkedések hiányának, amely intézkedések alapján el lehett volna kerülni vagy meg lehetett volna akadályozni a felperes és a Madridi Autonóm Közösség között létrejött munkaviszony időtartamának 2003-tól 2008-ig történő meghosszabbítását, majd megújítását és 2016-ig történő ismételt meghosszabbítását, ami következtében a helyettesítés céljából határozott időre létrejött munkaszerződés (interinidad) időtartama 13 évre hosszabbodott meg?

____________

1 Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.).

2 Montero Mateos ítélet, EU:C:2018:393

3 Sciotto ítélet, EU:C:2018:859