Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. oktobrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spānija) – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario/JN

(Lieta C-726/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītāja: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Atbildētāja: JN

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Direktīvas 1999/170 1 1. un 5. klauzulas lietderīgo iedarbību var uzskatīt par saderīgu tāda līguma uz noteiktu laiku kā pagaidu aizvietošanas darba līgums par brīvas amata vietas aizpildīšanu paredzēšanu, saskaņā ar kuru darba devējam ir ļauts noteikt darba līguma ilgumu, lemt par brīvas amata vietas aizpildīšanas nepieciešamību, tās aizpildīšanas laiku un attiecīgās procedūras ilgumu?

Vai ir jāuzskata, ka Spānijas tiesībās ir transponēts Padomes Direktīvas 1999/170/EK 5. klauzulā noteiktais pienākums veikt vienu vai vairākus pasākumus, lai saistībā ar pagaidu aizvietošanas darba līgumiem par brīvas amata vietas aizpildīšanu novērstu līgumu uz noteiktu laiku ļaunprātīgu izmantošanu, ja judikatūrā nav noteikts darba tiesisko attiecību uz noteiktu laiku maksimālais ilgums, nav precizēti objektīvi iemesli, kas pamato to pagarināšanu, kā arī nav noteikts šādu darba attiecību pagarinājumu skaits?

Vai Pamatlīguma mērķi un lietderīgo iedarbību apdraud tas, ka Spānijas tiesībās saskaņā ar judikatūru nav neviena efektīva līdzekļa, lai novērstu darba ņēmēju, ar kuriem ir noslēgts pagaidu aizvietošanas darba līgums par brīvas amata vietas aizpildīšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un sodītu par to, ja nav noteikts maksimālais darba tiesisko attiecību ilgums, nav atļauts darba tiesiskās attiecības pārveidot par attiecībām uz nenoteiktu laiku vai uz nenoteiktu laiku bez pastāvīga statusa, lai arī ir pagājuši daudzi gadi, ja darba ņēmējiem netiek izmaksāta kompensācija viņu līguma izbeigšanas gadījumā, ja pārvaldes iestādei nav noteikts pienākums norādīt pagaidu darba tiesisko attiecību pagarināšanas iemeslus, ja daudzus gadus brīva amata vieta netiek piedāvāta atklātā konkursā vai arī netiek uzsākta atlases procedūra?

Vai var uzskatīt, ka ar Padomes Direktīvas 1999/70/EK mērķi ir saderīgas laikā neierobežotas darba tiesiskās attiecības, kuras saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas [..] spriedumu C-677/16 2 ir neparasti ilgas un kuru ilgumu bez jebkādiem ierobežojumiem vai pamatojuma norādīšanas nosaka tikai darba devējs,, ja darba ņēmējs nevar paredzēt darba līguma izbeigšanas laiku un ja [minētās attiecības] var ilgt līdz darba ņēmēja pensionēšanās brīdim, vai arī tās ir jāuzskata par negodīgām?

Vai saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas [..] spriedumā C-331/2017 3 izstrādāto judikatūru var uzskatīt, ka 2008. gada ekonomiskā krīze in abstracto var būt pamatots iemesls tam, ka nav paredzēts nekāds preventīvs līdzeklis pret secīgu darba tiesisko attiecību uz noteiktu laiku Pamatlīguma 5. klauzulas 1. punkta izpratnē ļaunprātīgu izmantošanu, kas varētu novērst prasītājas un Madrides kopienas darba tiesisko attiecību ilgšanu laikposmā no 2003. līdz 2008. gadam un to vēlāku pagarināšanu līdz 2016. gadam, tādējādi pagarinot pagaidu nodarbinātību 13 gadu garumā, vai arī atturēt no tās?

____________

1 Padomes Direktīva 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV 1999, L 175, 43. lpp.).

2 Montero Mateos, EU:C:2018:393

3 Sciotto, EU:C:2018:859