Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunalul Vâlcea (Румъния), постъпило на 11 септември 2019 г. — SC Valoris SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Дело C-677/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Vâlcea

Страни в главното производство

Жалбоподател: SC Valoris SRL

Ответници: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

Преюдициален въпрос

Трябва ли принципите на лоялно сътрудничество, равностойност и ефективност да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като тази по член 1, параграф 2 от Извънредно правителствено постановление № 52/2017 (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017), която определя преклузивен срок от около една година за подаване на молбите за възстановяване на някои такси, събрани в нарушение на правото на Съюза, докато националната правна уредба не предвижда такъв срок за упражняване на правото на възстановяване на сумите, събрани в нарушение на национални разпоредби?

____________