Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Vâlcea (Rumunia) w dniu 11 września 2019 r. – SC Valoris SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Sprawa C-677/19)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Tribunalul Vâlcea

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SC Valoris SRL

Strona pozwana: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

Pytanie prejudycjalne

Czy zasady lojalnej współpracy, równoważności i skuteczności należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi krajowemu takiemu jak art. 1 ust. 2 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 (specjalnego dekretu z mocą ustawy nr 52/2017), w którym ustanowiono wynoszący około jednego roku termin zawity na złożenie wniosków o zwrot niektórych podatków pobranych z naruszeniem prawa Unii, jeżeli ustawodawstwo krajowe nie przewiduje podobnego terminu na wykonanie prawa do zwrotu kwot pobranych z naruszeniem przepisów krajowych?

____________