Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Vâlcea (Rumunsko) 11. septembra 2019 – SC Valoris SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

(vec C-677/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Vâlcea

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SC Valoris SRL

Žalovaní: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

Prejudiciálna otázka

Majú sa zásady lojálnej spolupráce, ekvivalencie a efektivity vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je ustanovenie článku 1 ods. 2 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 (mimoriadne nariadenie vlády č. 52/2017), ktorá stanovila prekluzívnu lehotu na podávanie žiadostí o vrátenie niektorých daní vybraných v rozpore s právom Únie v trvaní približne jedného roka, a to v prípade, že vnútroštátne právne predpisy nestanovujú obdobnú lehotu, pokiaľ ide o uplatnenie práva na vrátenie súm vybraných v rozpore s vnútroštátnym právom?

____________