Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Vâlcea (Rumänien) den 11 september 2019 – SC Valoris SRL mot Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Mål C-677/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Vâlcea

Parter i det nationella målet

Sökande: SC Valoris SRL

Svarande: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

Tolkningsfråga

Ska principerna om lojalt samarbete, likvärdighet och effektivitet tolkas så, att de utgör hinder för en nationell bestämmelse, såsom artikel 1.2 i Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 (brådskande regeringsbeslut nr 52/2017), som har infört en preklusionsfrist på ungefär ett år för att inkomma med begäran om återbetalning av vissa skatter som har tagits ut i strid med unionsrätten, för det fall att det i den nationella lagstiftningen inte stadgas någon motsvarande frist för att utöva rätten till återbetalning av belopp som har tagits ut i strid med nationell rätt?

____________