Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 31. října 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (druhého rozšířeného senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-105/17, HSBC Holdings plc a další v. Komise

(Věc C-806/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: T. Christoforou, M. Farley a F. van Schaik, zmocněnci)

Další účastnice řízení: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc a HSBC France

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek (body 336 až 354 a výrok) v rozsahu, v němž zrušuje pokuty stanovené v článku 2 rozhodnutí1 ,

zamítl druhou, třetí a čtvrtou část šestého důvodu žaloby podané společností HSBC k Tribunálu ohledně pokut, jakož i její podpůrný návrh týkající se výkonu pravomoci soudního přezkumu v plné jurisdikci,

    nebo, podpůrně:

–    vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl o druhé, třetí a čtvrté části šestého důvodu žaloby podané společností HSBC k Tribunálu a o jejím podpůrném návrhu týkajícím se výkonu pravomoci soudního přezkumu v plné jurisdikci, a

–    rozhodl, že HSBC ponese veškeré náklady tohoto řízení, a přizpůsobil rozhodnutí o nákladech řízení uvedené v napadeném rozsudku tak, aby zohledňovalo výsledek tohoto kasačního opravného prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že došel v bodech 345 až 353 napadeného rozsudku k závěru, že Komise porušila povinnost uvést odůvodnění, která jí přísluší podle článku 296 SFEU, co se týče redukčního koeficientu pro účely určení základní výše pokuty uložené společnosti HSBC, a tím, že na základě toho zrušil čl. 2 písm. b) napadeného rozhodnutí.

Tribunál pro posouzení vhodnosti odůvodnění redukčního koeficientu v napadeném rozhodnutí použil nesprávné právní kritérium. V oblasti rozhodnutí ukládajících pokuty podnikům z důvodu porušení článku 101 SFEU nemá Komise povinnost uvést číselné údaje týkající se způsobu výpočtu pokut nebo uvést všechny číselné údaje týkající se každé z dílčích fází metody výpočtu určené pokuty. Pokud by bylo posuzováno na základě správného právního kritéria, splňovalo by odůvodnění napadeného rozhodnutí požadavky článku 296 SFEU, jelikož vyjasňuje důvody Komise, co se týče: i) nutnosti použít redukční koeficient; ii) výše, v jaké byl redukční koeficient stanoven; iii) prvků, které Komise zohlednila při stanovování výše redukčního koeficientu; iv) důvodu, proč měla Komise za to, že je vhodné zohlednit každý z těchto faktorů, a v) uvedení dopadu každého prvku na konečnou výši redukčního koeficientu. Mimoto odůvodnění uvedené v napadeném rozhodnutí umožňovalo adresátovi rozhodnutí ověřit, že zásada rovného zacházení byla dodržena.

____________

1 Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2016 v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP (věc AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) [oznámené pod číslem C(2016) 8530].