Language of document :

Euroopa Komisjoni 31. oktoobril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-105/17: HSBC Holdings plc jt versus komisjon

(kohtuasi C-806/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Christoforou, M. Farley ja F. van Schaik)

Teised menetlusosalised: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus (punktid 336–354 ja resolutsioon) osas, milles tühistatakse otsuse1 artiklis 2 määratud trahvid;

lükata tagasi Üldkohtule HSBC esitatud hagi trahve puudutava kuuenda väite teine, kolmas ja neljas osa ning tema teise võimalusena esitatud nõue teostada täielikku pädevust;

või teise võimalusena:

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse otsuse tegemiseks Üldkohtule HSBC esitatud hagi kuuenda väite teise, kolmanda ja neljanda osa kohta ning tema teise võimalusena esitatud nõude kohta teostada täielikku pädevust, ja

mõista kõik käesoleva menetlusega seotud kohtukulud välja HSBC-lt ja kohandada vaidlustatud kohtuotsuses väljamõistetud kohtukulusid, et võtta arvesse käesoleva apellatsioonimenetluse tulemust.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui leidis kohtuotsuse punktides 345–353, et komisjon rikkus ELTL artiklis 296 kehtestatud põhjendamiskohustust seoses vähendamisteguriga, mille alusel määrati kindlaks HSBC-le määratud trahvi põhisumma, ning kui ta tühistas seetõttu vaidlustatud otsuse artikli 2 punkti b.

Üldkohus kohaldas väära õiguslikku kriteeriumi, et hinnata vaidlustatud otsuses vähendamisteguri kohta esitatud põhjenduse sobivust. Otsustes, millega määratakse ettevõtjatele ELTL artikli 101 rikkumise eest trahv, ei ole komisjon kohustatud esitama trahvi arvutusviisiga seotud arvandmeid või kindlaks määratud trahvi arvutamise viisi iga vaheetapi kõiki arvandmeid. Õige õigusliku kriteeriumi alusel hinnates vastab vaidlustatud otsuses esitatud põhjendus ELTL artikli 296 nõuetele, kuna selles põhjendab komisjon: i) vajadust kohaldada vähendamistegurit; ii) taset, millele see vähendamistegur kindlaks määrati; iii) asjaolusid, mida komisjon võttis arvesse vähendamisteguri taseme kindlaksmääramisel; iv) põhjust, miks komisjon pidas sobivaks võtta arvesse igaüht neist teguritest, ja v) selle mõju äramärkimist, mida avaldas iga element vähendamisteguri tasemele. Lisaks võimaldas vaidlustatud otsuses esitatud põhjendus selle otsuse adressaatidel kontrollida, et järgitud on võrdse kohtlemise põhimõtet.

____________

1 Komisjoni 7. detsembri 2016. aasta otsus, milles käsitletakse ELi toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohast menetlust (juhtum AT.39914 – euro intressimäära tuletisinstrumendid) (teatavaks tehtud numbri C(2016) 8530 all).