Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 31.10.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu toinen jaosto) asiassa T-105/17, HSBC Holdings ym. v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-806/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Christoforou, M. Farley ja F. van Schaik)

Muut osapuolet: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc ja HSBC France

Vaatimukset

Valituksenalainen tuomio on kumottava (336–354 kohta ja tuomiolauselma) siltä osin kuin sillä kumotaan päätöksen1 2 artiklassa asetetut sakot

HSBC:n unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämässä kanteessa olevat sakkoja koskevat kuudennen kanneperusteen toinen, kolmas ja neljäs osa on hylättävä samoin kuin HSBC:n toissijainen pyyntö rajoittamattoman tuomioistuinvallan käyttämisestä,

tai toissijaisesti

asia on kuudennen kanneperusteen toisen, kolmannen ja neljännen osan sekä rajoittamattoman tuomiovallan käyttämistä koskevan HSBC:n toissijaisen pyynnön osalta palautettava takaisin unionin yleiseen tuomioistuimeen

HSBC on velvoitettava korvaamaan näistä menettelyistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan, ja valituksenalaisessa tuomiossa olevaa oikeudenkäyntikuluista annettua ratkaisua on tarkistettava siten, että se vastaa tämän valituksen lopputulosta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen valituksenalaisen tuomion 345–535 kohdassa esittämissään toteamuksissa, joiden mukaan komissio rikkoi sillä SEUT 296 artiklan nojalla olevaa velvollisuutta perustella sakkojen alentamiskerroin, jota käytettiin määrittämään HSBC:lle määrättyjen sakkojen perusmäärä, ja joiden mukaisesti se kumosi riidanalaisen päätöksen 2 artiklan b kohdan tällä perusteella.

Unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellistä oikeudellista arviointiperustetta arvioidessaan riidanalaisen päätöksen perustelujen riittävyyttä alentamiskertoimen osalta. Kun kyse on päätöksistä, joilla määrätään sakkoja SEUT 101 artiklan rikkomisen johdosta, komissiolla ei ole velvollisuutta esittää numerotietoja sakkojen laskentamenetelmästä eikä numerotietoja, jotka liittyvät laskentamenetelmän kuhunkin välivaiheeseen. Kun riidanalaisen päätöksen perusteluja arvioidaan asianmukaisen oikeudellisen arviointiperusteen valossa, ne täyttävät SEUT 296 artiklassa asetetut velvoitteet, koska siinä edellytetään komission perusteluita: (i) tarpeesta soveltaa alentamiskerrointa, (ii) alentamiskertoimen suuruudesta, (iii) seikoista, jotka komissio otti huomioon määrittääkseen alentamiskertoimen suuruuden, (iv) siitä, miksi komissio katsoi asianmukaiseksi ottaa huomioon kunkin näistä seikoista, ja (v) siitä, mikä vaikutus kullakin näistä seikoista oli alentamiskertoimen lopulliseen määrään. Riidanalaisen päätöksen perustelut mahdollistivat lisäksi sen, että ne, joille päätös oli osoitettu, saattoivat varmistua, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta oli noudatettu.

____________

1 SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39914 – Euromääräiset korkojohdannaiset) 7.12.2016 annettu komission päätös C(2016) 8530 final.