Language of document :

Žalba koju je 31. listopada 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (drugo prošireno vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-105/17, HSBC Holdings plc i drugi protiv Komisije

(predmet C- 806/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: T. Christoforou, M. Farley i F. van Schaik, agenti)

Druge stranke u postupku: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu (točke 336. do 354. i izreku) u dijelu u kojem se njome poništavaju novčane kazne iz članka 2. Odluke1 ;

odbije drugi, treći i četvrti dio šestog tužbenog razloga HSBC-ove tužbe Općem sudu u vezi s novčanim kaznama, i njegov podredni zahtjev koji se odnosi na primjenu neograničene nadležnosti;

ili, podredno:

Općem sudu vrati na ponovno odlučivanje dijelove predmeta u vezi s drugim, trećim i četvrtim dijelom šestog tužbenog razloga HSBC-ove tužbe Općem sudu i s njegovim podrednim zahtjevom koji se odnosi na primjenu neograničene nadležnosti; te

naloži HSBC-u snošenje svih troškova ovog postupka i preinači dio pobijane presude u kojem se nalaže plaćanje troškova radi usklađivanja s ishodom ove žalbe.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je u točkama 345. do 353. presude utvrdio da je Komisija povrijedila svoju obvezu iz članka 296. UFEU-a kojom se zahtijeva navođenje razloga u odnosu na diskontni faktor za utvrđivanje osnovnog iznosa novčane kazne izrečene HSBC-u i, posljedično tomu, poništenje članka 2. točke (b) pobijane odluke na toj osnovi.

Opći je sud primijenio pogrešni pravni standard za ocjenu prikladnosti obrazloženja pobijane odluke u odnosu na diskontni faktor. U pogledu odluka o izricanju novčanih kazni poduzetnicima za povredu članka 101. UFEU-a, Komisija nije obvezna navesti brojke koje se odnose na svaki međukorak metode izračuna. Ako se ocijeni u odnosu na odgovarajući pravni standard, obrazloženje u pobijanoj odluci ispunjava zahtjeve na temelju članka 296. UFEU-a jer su u njemu navedeni Komisijini razlozi u vezi s: i. potrebom primjene diskontnog faktora; ii. visinom na kojoj je diskontni faktor utvrđen; iii. elementima koje je Komisija uzela u obzir kako bi utvrdila visinu diskontnog faktora; iv. razlozima zbog kojih je Komisija smatrala prikladnim uzeti u obzir svaki od tih faktora; i v. naznakom učinka svakog od elemenata na konačnu visinu diskontnog faktora. Usto, obrazloženje u pobijanoj odluci omogućilo je njezinim adresatima da provjere je li poštovano načelo jednakog postupanja.

____________

1 Odluka Komisije od 7. prosinca 2016. o postupku na temelju članka 101. UFEU-a i članka 53. Ugovora o EGP-u (Predmet AT.39914 – Kamatne izvedenice u eurima) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 8530)