Language of document :

A Törvényszék (kibővített második tanács) T-105/17. sz., HSBC Holdings plc és társai kontra Bizottság ügyben 2019. szeptember 24-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019. október 31-én benyújtott fellebbezés

(C-806/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: T. Christoforou, M. Farley és F. van Schaik meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a megtámadott ítéletet (336–354. pont és a rendelkező rész) annyiban, amennyiben az törli a határozat1 2. cikkében kiszabott bírságokat;

utasítsa el a HSBC-nek a Törvényszékhez benyújtott keresetében foglalt, a bírságra vonatkozó hatodik jogalap második, harmadik és negyedik részét, továbbá a korlátlan felülvizsgálati jogkör gyakorlására vonatkozó másodlagos kérelmét;

vagy másodlagosan:

a HSBC-nek a Törvényszékhez benyújtott keresetében foglalt, a bírságra vonatkozó hatodik jogalap második, harmadik és negyedik részét, továbbá a korlátlan felülvizsgálati jogkör gyakorlására vonatkozó másodlagos kérelmét illetően utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé újbóli határozathozatalra; és

kötelezze a HSBC-t ezen eljárás összes költségének viselésére, és a jelen fellebbezés eredményének megfelelően igazítsa ki a megtámadott ítéletben foglalt költségviselésre kötelezést.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az ítélet 345–353. pontjában megállapította, hogy a Bizottság a HSBC-vel szemben kiszabott bírság alapösszegének meghatározása során alkalmazott csökkentési együttható vonatkozásában megsértette az EUMSZ 296. cikk szerinti indokolási kötelezettségét, következésképpen ennek alapján megsemmisítette a vitatott határozat 2. cikkének b) pontját.

A Törvényszék téves jogi kritériumot alkalmazott annak vizsgálata során, hogy a vitatott határozatban a csökkentési együttható vonatkozásában adott indokolás megfelelő-e. Az EUMSZ 101. cikk megsértése miatt a vállalkozásokkal szemben bírságot kiszabó határozatok esetében a Bizottság nem köteles megjelölni a bírságok kiszámításának módszerével kapcsolatos számadatokat, sem pedig a számítási módszer minden egyes közbenső szakaszához kapcsolódó számadatokat. A megfelelő jogi kritérium alapján vizsgálva a vitatott határozat indokolása teljesíti az EUMSZ 296. cikkben foglalt követelményeket, mivel tartalmazza a Bizottság következőkkel kapcsolatos indokolását: i. a csökkentési együttható alkalmazásának szükségessége; ii. a csökkentési együttható megállapított szintje; iii. a Bizottság által a csökkentési együttható szintjének meghatározásakor figyelembe vett tényezők; iv. az, hogy a Bizottság miért tekintette megfelelőnek e tényezők mindegyikének figyelembevételét; és v. annak megjelölése, hogy az egyes tényezők milyen hatással voltak a csökkentési együttható végső szintjére. Továbbá a vitatott határozat indokolása lehetővé tette e határozat címzettjei számára, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta az egyenlő bánásmód elvét.

____________

1 Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke szerinti eljárásban (AT.39914 – „származtatott euró-kamatügyletekˮ ügy) 2016. december 7-én hozott bizottsági határozat (az értesítés a C(2016) 8530. számú dokumentummal történt).