Language of document :

2019 m. spalio 31 d.Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-105/17 HSBC Holdings plc ir kt. / Komisija

(Byla C-806/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama T. Christoforou, M. Farley ir F. van Schaik

Kitos proceso šalys: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą (336–354 punktus ir rezoliucinę dalį) tiek, kiek juo panaikintos Komisijos sprendimo1 2 straipsniu skirtos baudos,

panaikinti HSBC ieškinio Bendrajame Teisme šeštojo pagrindo antrą, trečią ir ketvirtą dalis, susijusias su baudomis, ir jos subsidiarų prašymą dėl neribotos jurisdikcijos taikymo,

arba subsidiariai:

grąžinti bylą dėl HSBC ieškinio Bendrajame Teisme šeštojo pagrindo antros, trečios ir ketvirtos dalių bei subsidiarų prašymą dėl neribotos jurisdikcijos taikymo Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo,

priteisti iš HSBC visas bylinėjimosi išlaidas toje byloje ir priimti sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje byloje, atspindintį šios apeliacinės bylos baigtį.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą sprendimo 345–353 punktuose nusprendęs, kad Komisija pažeidė SESV 296 straipsnyje įtvirtintą pareigą motyvuoti, kiek tai susiję su mažinimo koeficientu nustatant HSBC skirtos baudos bazinį dydį, ir tuo pagrindu panaikinęs ginčijamo sprendimo 2 straipsnio b punktą.

Bendrasis Teismas taikė neteisingą teisinį kriterijų vertindamas ginčijamo sprendimo motyvus, susijusius su mažinimo koeficientu. Sprendimuose, kuriais įmonėms už SESV 101 straipsnio pažeidimus skiriamos baudos, Komisija neprivalo nurodyti skaičių, susijusių su baudų apskaičiavimo metodu ar pateikti visus skaičius, susijusius su kiekvienu tarpiniu apskaičiavimo metodo etapu. Vertinant pagal teisingą teisinį kriterijų, ginčijamo sprendimo motyvavimas atitinka SESV 296 straipsnio reikalavimus, nes jame yra pateikti Komisijos motyvai: i) dėl poreikio taikyti mažinimo koeficientą, ii) dėl mažinimo koeficiento dydžio, iii) dėl elementų, į kuriuos Komisija atsižvelgė nustatydama mažinimo koeficiento dydį, iv) paaiškinta, kodėl Komisija nusprendė esant tinkama atsižvelgti į kiekvieną iš šių koeficientų, v) nurodyta, kokį poveikį kiekvienas elementas turi galutiniam mažinimo koeficiento dydžiui. Be to, ginčijamame sprendime pateikti motyvai leido šio sprendimo adresatėms įsitikinti, kad buvo laikomasi vienodo požiūrio principo.

____________

1 2016 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (Byla AT.39914 – Euro palūkanų normos išvestinės finansinės priemonės) (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 8530).