Language of document :

Recurs introdus la 31 octombrie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 24 septembrie 2019 în cauza T-105/17, HSBC Holdings plc și alții/Comisia

(Cauza C-806/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Christoforou, M. Farley și F. van Schaik, agenți)

Celelalte părți din procedură: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate (punctele 336-354 și dispozitivul) în măsura în care prin aceasta se anulează amenda aplicată prin articolul 2 din decizie1 ;

respingerea celui de al doilea, a celui de al treilea și a celui de al patrulea aspect al celui de al șaselea motiv al acțiunii introduse de HSBC la Tribunal referitor la amenzi, precum și a cererii sale formulate cu titlu subsidiar privind exercitarea competenței de fond;

sau, în subsidiar:

trimiterea cauzei în fața Tribunalului spre rejudecarea celui de al doilea, a celui de al treilea și a celui de al patrulea aspect al celui de al șaselea motiv al acțiunii introduse de HSBC la Tribunal, precum și a cererii sale formulate cu titlu subsidiar privind exercitarea competenței de fond și

obligarea HSBC la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri și adaptarea părții din hotărârea atacată referitoare la obligarea la plata cheltuielilor de judecată pentru a ține seama de rezultatul prezentului recurs.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a reținut, la punctele 345-353 din hotărârea atacată, încălcarea de către Comisie a obligației de motivare care îi revine conform articolului 296 TFEU în ceea ce privește factorul de scontare în vederea stabilirii cuantumului de bază al amenzii aplicate HSBC și, în consecință, a anulat în acest temei articolul 2 litera (b) din decizia atacată.

Tribunalul a aplicat un criteriu juridic eronat pentru a aprecia caracterul adecvat al motivării deciziei atacate în ceea ce privește factorul de scontare. În materia deciziilor prin care se aplică amenzi unor întreprinderi pentru încălcarea articolului 101 TFEU, Comisia nu este obligată să indice elementele cifrice referitoare la modul de calcul al amenzii sau să indice toate datele cifrice referitoare la fiecare dintre etapele intermediare ale modului de calcul al amenzii reținut. Atunci când este evaluată în raport cu criteriul juridic corect, motivarea deciziei atacate îndeplinește cerințele articolului 296 TFEU din moment ce cuprinde motivarea Comisiei privind: (i) necesitatea aplicării unui factor de scontare; (ii) nivelul la care a fost stabilit acest factor de scontare; (iii) elementele pe care Comisia le-a luat în considerare pentru a stabili nivelul factorului de scontare; (iv) motivul pentru care Comisia a considerat adecvat să ia în considerare fiecare dintre aceste elemente și (v) indicarea impactului pe care fiecare element l-a avut asupra factorului de scontare. În plus, motivarea deciziei atacate a permis destinatarilor acestei decizii să verifice că principiul egalității de tratament a fost respectat.

____________

1 Deciziei Comisiei din 7 decembrie 2016 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39914 – Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii în euro) [notificată cu numărul C(2016) 8530].