Language of document :

Odvolanie podané 31. októbra 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-105/17, HSBC Holdings plc a iní/Komisia

(vec C-806/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: T. Christoforou, M. Farley a F. van Schaik, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok (body 336 – 354 a výrok) v rozsahu, v ktorom zrušuje pokuty podľa článku 2 rozhodnutia1 ,

zamietol druhú, tretiu a štvrtú časť šiesteho žalobného dôvodu žaloby HSBC na Všeobecnom súde, ktorý sa týkal pokút, a jej subsidiárny návrh týkajúci sa výkonu neobmedzenej právomoci,

alebo subsidiárne:

vrátil vec, pokiaľ ide o druhú, tretiu a štvrtú časť šiesteho žalobného dôvodu žaloby HSBC na Všeobecnom súde a jej subsidárny návrh týkajúci sa výkonu neobmedzenej právomoci, Všeobecnému súdu na ďalšie konanie, a

uložil HSBC povinnosť znášať všetky trovy tohto konania a upravil rozhodnutie o trovách v napadnutom rozsudku tak, aby odrážal výsledok tohto odvolania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bodoch 345 – 353 rozsudku konštatoval, že Komisia porušila svoju povinnosť odôvodnenia podľa článku 296 ZFEÚ v súvislosti s koeficientom zníženia pri určovaní základnej výšky pokuty udelenej HSBC, a v dôsledku toho zrušil článok 2 písm. b) napadnutého rozhodnutia.

Všeobecný súd uplatnil pri vyhodnocovaní primeranosti odôvodnenia napadnutého rozhodnutia v súvislosti s koeficientom zníženia nesprávny právny štandard. V súvislosti s rozhodnutiami ukladajúcimi podnikom pokuty za porušenie článku 101 ZFEÚ sa od Komisie nevyžaduje, aby uvádzala číselné hodnoty týkajúce sa metódy výpočtu pokút alebo aby uvádzala číselné hodnoty týkajúce sa každého z čiastkových krokov týkajúcich sa metódy výpočtu. Pri vyhodnotení podľa správneho právneho štandardu odôvodnenie napadnutého rozhodnutia spĺňa požiadavky podľa článku 296 ZFEÚ, keďže uvádza odôvodnenie Komisie s ohľadom na: (i) potrebu uplatniť koeficient zníženia, (ii) hodnotu, na akú bol koeficient zníženia stanovený, (iii) faktory, ktoré Komisia zohľadnila na určenie hodnoty koeficientu zníženia, (iv) prečo Komisia považovala za vhodné zohľadniť každý z týchto faktorov, a (v) indikáciu vplyvu, ktorý mal každý faktor na konečnú hodnotu koeficientu zníženia. Navyše, odôvodnenie v napadnutom rozhodnutí umožňovalo adresátom tohto rozhodnutia overiť si, že zásada rovnosti zaobchádzania bola dodržaná.

____________

1 Rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2016 týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (Vec AT.39914 – Úrokové deriváty denominované v eurách) [oznámené pod číslom C(2016) 8530].