Language of document :

Överklagande ingett den 31 oktober 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (andra avdelningen, i utökad sammansättning) meddelade den 24 september 2019 i mål T-105/17, HSBC Holdings plc m.fl. mot kommissionen

(Mål C-806/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Christoforou, M. Farley och F. van Schaik)

Övriga parter i målet: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen (punkterna 336–354 och den bindande delen) i den mån den upphäver böterna enligt artikel 2 i beslutet1 .

underkänna den andra, tredje och fjärde delen av den sjätte grunden i HSBC:s ansökan till tribunalen rörande böterna och dess alternativa yrkande om utövande av obegränsad behörighet;

eller alternativt:

återförvisa målet såvitt avser den andra, tredje och fjärde delen av den sjätte grunden i HSBC: s ansökan till tribunalen och dess alternativa yrkande om utövande av obegränsad behörighet tillbaka till tribunalen för förnyad prövning; och

förplikta HSBC att ersätta samtliga kostnaderna i detta förfarande och anpassa rättegångskostnaderna i den överklagade domen för att återspegla utgången i det nuvarande överklagandet.

Grunder och huvudargument

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i sitt konstaterande i punkterna 345–353 i domen att kommissionen hade åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 296 FEUF att ange skäl med avseende på diskonteringsfaktorn för fastställande av grundbeloppet för böter som ålagts HSBC och genom att följaktligen ogiltigförklara artikel 2 b i det omtvistade beslutet på denna grund.

Tribunalen tillämpade felaktiga rättsliga kriterier för att bedöma huruvida resonemanget i det omtvistade beslutet med avseende på diskonteringsfaktorn var korrekt. När det gäller beslut som ålägger företag böter för överträdelse av artikel 101 FEUF, är kommissionen inte skyldig att ange de siffror som används i metoden för beräkning av böter eller att redogöra för samtliga siffror i varje mellansteg som rör beräkningsmetoden. Vid en bedömning utifrån ett korrekt rättsligt kriterium uppfyller resonemanget i det omtvistade beslutet kraven enligt artikel 296 FEUF, eftersom det anger kommissionens resonemang med avseende på: (i) behovet av att tillämpa en diskonteringsfaktor; (ii) den nivå på vilken diskonteringsfaktorn har fastställts; iii) de omständigheter som kommissionen beaktade för att fastställa diskonteringsfaktorns storlek; iv) varför kommissionen ansåg det lämpligt att beakta var och en av dessa faktorer; och (v) en angivelse av den inverkan som varje omständighet hade på diskonteringsfaktorns slutliga storlek. Dessutom gav resonemanget i det omtvistade beslutet mottagarna av det beslutet möjlighet att kontrollera att principen om likabehandling hade iakttagits.

____________

1 Kommissionens beslut av den 7 december 2016 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende AT.39914 - Euro Interest Rate Derivatives) (delgivet enligt dokument C(2016) 8530).