Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 23. září 2019 – Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Věc C-722/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelky: Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd

Odpůrci: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Předběžné otázky

Musí být unijní právo, a zejména svoboda usazování a volný pohyb služeb (články 49 a násl. a články 56 a násl. SFEU), jakož i unijní zásady právní jistoty, zákazu diskriminace, transparentnosti a nestrannosti, volné hospodářské soutěže, proporcionality, legitimního očekávání a soudržnosti, jakož i - jsou-li použitelné - články 3 a 43 směrnice 2014/23/EU1 , vykládáno v tom smyslu, že brání takové právní úpravě, jako je právní úprava obsažená v čl. 20 odst. 1 nařízení vlády s mocí zákona č. 148 ze dne 16. října 2017, a v následných prováděcích aktech, která stanoví, že „1. Podle čl. 21 odst. 3 a 4 nařízení vlády s mocí zákona č. 78 ze dne 1. července 2009, převedeného se změnami zákonem č. 102 ze dne 3. srpna 2009, Správa a cel a monopolů povolí pokračování stávajícího koncesního vztahu týkajícího se přijímání, i na dálku, národních loterií stíracích losů, a to až do konce lhůty stanovené v čl. 4 odst. 1 koncesního aktu, aby byly zajištěny nové a vyšší příjmy do státního rozpočtu ve výši 50 milionů eur pro rok 2017 a 750 milionů eur pro rok 2018“, a to v situaci, kdy:

článek 21 odst. 1 nařízení vlády s mocí zákona č. 78 ze dne 1. července 2009, přeměněného se změnami zákonem č. 102 ze dne 3. července 2009, stanovil udělení předmětných koncesí obvykle několika subjektům vybraným prostřednictvím otevřených, konkurenčních a nediskriminačních řízení;

článek 21 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády s mocí zákona stanovil, že koncese uvedené v odstavci 1 mohou být obnoveny nejvýše jednou;

zadávacího řízení vyhlášeného v roce 2010 se společnosti-navrhovatelky nezúčastnily;

stávající konkrétní vztah byl od začátku založen s jediným koncesionářem na základě otevřeného zadávacího řízení, v němž byla předložena jediná nabídka;

pokračování stávající koncese by - ve skutečnosti - znamenalo, že takový vztah by pokračoval pouze s tímto jediným koncesionářem spíše než obnovou s několika subjekty, a to bez dalšího zadávacího řízení?

Musí být unijní právo, a zejména svoboda usazování a volný pohyb služeb (články 49 a násl. a články 56 a násl. SFEU), jakož i unijní zásady právní jistoty, zákazu diskriminace, transparentnosti a nestrannosti, volné hospodářské soutěže, proporcionality, legitimního očekávání a soudržnosti, jakož i - jsou-li použitelné - články 3 a 43 směrnice 2014/23/EU, vykládáno v tom smyslu, že brání takové právní úpravě, jako je právní úprava obsažená v čl. 20 odst. 1 nařízení vlády s mocí zákona č. 148 ze dne 16. října 2017, která při uvedeném uplatnění čl. 21 odst. 3 a 4 nařízení vlády s mocí zákona č. 78 ze dne 1. července 2009, přeměněného se změnami zákonem č. 102 ze dne 3. srpna 2009, stanoví, že „Správa a cel a monopolů povolí pokračování stávajícího koncesního vztahu týkajícího se přijímání, i na dálku, národních loterií stíracích losů, a to až do konce lhůty stanovené v čl. 4 odst. 1 koncesního aktu, aby byly zajištěny nové a vyšší příjmy do státního rozpočtu ve výši 50 milionů eur pro rok 2017 a 750 milionů eur pro rok 2018“, přičemž tak stanoví:

prostřednictvím pokračování jediného existujícího koncesního vztahu, namísto možného obnovení několika koncesí podle čl. 21 odst. 4 nařízení vlády s mocí zákona č. 78 ze dne 1. července 2009, přeměněného se změnami zákonem č. 102 ze dne 3. července 2009, a bez vyhlášení nového zadávacího řízení;

před uplynutím platnosti koncese: nařízení vlády s mocí zákona č. 148 z roku 2017 vstoupilo v platnost dne 16. října 2017, tedy v den zveřejnění v italském Úředním věstníku, zatímco platnost koncese měla uplynout dne 30. září 2019;

s cílem zajistit nové a vyšší příjmy do státního rozpočtu ve výši 50 milionů eur pro rok 2017 a 750 milionů eur pro rok 2018, čímž došlo ke změně některých aspektů týkající se způsobů a lhůty platby protiplnění za koncesi, jakož i případně celkové částky platby splatné z hlediska její úplatnosti, zejména prostřednictvím změny platebních podmínek, které byly oproti tomu, co bylo stanoveno v původní koncesi, a to při zohlednění - podle tvrzení navrhovatelek - objektivní a známé skutečnosti časové hodnoty peněz?

Musí být unijní právo, a zejména svoboda usazování a volný pohyb služeb (články 49 a násl. a články 56 a násl. SFEU), jakož i unijní zásady právní jistoty, zákazu diskriminace, transparentnosti a nestrannosti, volné hospodářské soutěže, proporcionality, legitimního očekávání a soudržnosti, jakož i - jsou-li použitelné - články 3 a 43 směrnice 2014/23/EU, vykládáno v tom smyslu, že brání takové právní úpravě, jako je právní úprava obsažená v prováděcích aktech výše uvedeného nařízení, a zejména ve sdělení Správy cel a monopolů [protokol č.] 0133677 ze dne 1. prosince 2017, která při uvedeném uplatnění čl. 20 odst. 1 nařízení vlády s mocí zákona č. 148 ze dne 16. října 2017, a na základě čl. 4 prvního odstavce koncesní smlouvy na provozování loterií stíracích losů, který stanoví obnovení této koncese nejvýše jednou, opětovně určuje konec lhůty koncesního vztahu ke dni 30. září 2028; nijak se nedotýká dodržování článku 4 ohledně rozdělení doby trvání koncese na dvě období v délce 5 a 4 let (tudíž po uplynutí prvního období v délce pěti let od 1. října 2019 podléhá pokračování dalšího čtyřletého období až do 30. září 2028 pozitivnímu hodnocení ze strany Správy cel a monopolů ohledně průběhu provozování, které bude vyjádřeno do 30. března 2024); stanoví, že společnost zaplatí částku 50 milionů eur do 15. prosince 2017; částku 300 milionů eur do 30. dubna 2018; a částku 450 milionů eur do 31. října 2018;

přičemž tak stanoví před uplynutím původní platnosti této koncese (sdělení Správy cel a monopolů [protokol č.] 0133677 bylo vydáno dne 1. prosince 2017, zatímco platnost koncesní smlouvy měla uplynout dne 30. září 2019);

tím zajistila platbu předem ve výši 800 milionů eur v dřívějších lhůtách (50 milionů eur do 15. prosince 2017; 300 milionů eur do 30. dubna 2018; 450 milionů eur do 31. října 2018) oproti této lhůtě (30. září 2019);

tím stanovila potenciální změnu celkové částky platby splatné z hlediska její úplatnosti, a to při zohlednění - podle tvrzení navrhovatelek - objektivní a známé skutečnosti časové hodnoty peněz?

Musí být unijní právo, a zejména svoboda usazování a volný pohyb služeb (články 49 a násl. a články 56 a násl. SFEU), jakož i unijní zásady právní jistoty, zákazu diskriminace, transparentnosti a nestrannosti, volné hospodářské soutěže, proporcionality, legitimního očekávání a soudržnosti, jakož i - jsou-li použitelné - články 3 a 43 směrnice 2014/23/EU, vykládáno v tom smyslu, že brání takovéto právní úpravě, a to i v případě, že se hospodářské subjekty působící v tomto odvětví, které v současné době mají zájem o vstup na trh, nezúčastnily zadávacího řízení, které bylo původně vyhlášeno za účelem udělení koncese, jejíž platnost měla uplynout a u které bylo pokračováno s končícím koncesionářem za popsaných nových smluvních podmínek, anebo zda k případnému omezení přístupu na trh dojde pouze za předpokladu jejich skutečné účasti v původním zadávacím řízení?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).