Language of document :

2019 m. rugsėjo 23 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Byla C-722/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd

Atsakovės: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Prejudiciniai klausimai

1)    Ar Sąjungos teisė, būtent įsisteigimo teisė ir laisvė teikti paslaugas (SESV 49 ir paskesni straipsniai bei 56 ir paskesni straipsniai), taip pat [Europos Sąjungos] teisinio tikrumo, nediskriminavimo, skaidrumo ir nešališkumo, konkurencijos laisvės, proporcingumo, teisėtų lūkesčių ir suderinamumo principai, taip pat, kai taikytina, Direktyvos 2014/23/ES1 3 ir 43 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama tokia nuostata, kaip antai įtvirtinta 2017 m. spalio 16 d. Decreto Legge n. 148 (Dekretas įstatymas Nr. 148) 20 straipsnio 1 dalyje ir vėlesniuose įgyvendinimo aktuose, kurioje nustatyta, kad „1. Pagal 2009 m. liepos 1 d. Decreto-legge n. 78 (Dekretas įstatymas Nr. 78), pertvarkyto į 2009 m. rugpjūčio 3 d. Legge n. 102 (Įstatymas Nr. 102), 21 straipsnio 3 ir 4 dalis Muitinės ir monopolijų agentūra suteikia leidimą pratęsti suteiktą koncesiją, susijusią su įmokų iš nacionalinių momentinių loterijų veiklos rinkimu, taip pat nuotoliniu būdu, iki Koncesijos akto 4 straipsnio 1 dalyje numatyto galutinio termino, siekiant užtikrinti, kad į valstybės biudžetą būtų surinkta daugiau naujų pajamų, t. y. 50 mln. eurų 2017 m. ir 750 mln. eurų 2018 m.“, tokiu atveju, kai:

–        2009 m. liepos 1 d. Decreto Legge n. 78 (Dekretas įstatymas Nr. 78), pertvarkyto į 2009 m. liepos 3 d. Legge n. 102 (Įstatymas Nr. 102), 21 straipsnio 1 dalyje buvo numatytas nagrinėjamų koncesijų suteikimas keliems subjektams, atrinktiems vykdant atviras, konkurencingas ir nediskriminacines viešųjų pirkimų procedūras;

–    minėto dekreto 21 straipsnio 4 dalyje buvo numatyta, kad 1 dalyje nurodytos koncesijos tam tikrais atvejais gali būti pratęsiamos ne daugiau nei vieną kartą;

    –        2010 m. paskelbtame konkurse bendrovės pareiškėjos nedalyvavo;

    –    konkreti galiojanti koncesija buvo nuo pat pradžių suteikta vieninteliam koncesininkui, surengus viešojo pirkimo procedūrą, kurioje buvo pateiktas vienas pasiūlymas;

    –    galiojančios koncesijos pratęsimas konkrečiai reikštų, kad šią veiklą toliau vykdytų tik šis vienintelis koncesininkas, o ne suteikiant teisę ją tęsti keletui subjektų, ir nebūtų skelbiamas tolesnis konkursas?

2)    ar Sąjungos teisė, būtent įsisteigimo teisė ir laisvė teikti paslaugas (SESV 49 ir paskesni straipsniai ir 56 ir paskesni straipsniai), taip pat [Europos Sąjungos] teisinio tikrumo, nediskriminavimo, skaidrumo ir nešališkumo, konkurencijos laisvės, proporcingumo, teisėtų lūkesčių ir suderinamumo principai ir, kai taikytina, Direktyvos 2014/23/ES 3 ir 43 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama tokia nuostata, kaip antai įtvirtinta 2017 m. spalio 16 d. Decreto Legge n. 148 (Dekretas įstatymas Nr. 148) 20 straipsnio 1 dalyje, kurioje, paskelbus taikytinas 2009 m. liepos 1 d. Decreto-legge n. 78 (Dekretas įstatymas Nr. 78), pertvarkyto į 2009 m. rugpjūčio 3 d. Legge n. 102 (Įstatymas Nr. 102), 21 straipsnio 3 ir 4 dalis, nustatyta, kad „1. Muitinės ir monopolijų agentūra suteikia leidimą pratęsti suteiktą koncesiją, susijusią su įmokų iš nacionalinių momentinių loterijų veiklos rinkimu, taip pat nuotoliniu būdu, iki Koncesijos akto 4 straipsnio 1 dalyje numatyto galutinio termino, siekiant užtikrinti, kad į valstybės biudžetą būtų surinkta daugiau naujų pajamų, t. y. 50 mln. eurų 2017 m. ir 750 mln. eurų 2018 m.“, t. y. numatant, kad:

    –    laikinai pratęsiama vieninteliam koncesininkui suteikta galiojanti koncesija vietoj galimų keletui koncesininkų suteikiamų koncesijų pagal 2009 m. liepos 1 d. Decreto-legge n. 78 (Dekretas įstatymas Nr. 78), pertvarkyto į 2009 m. liepos 3 d. Legge n. 102 (Įstatymas Nr. 102), 21 straipsnio 4 dalį ir neskelbiant naujo konkurso;

    –    2017 m. Decreto Legge n. 148 (Dekretas įstatymas Nr. 148) įsigaliojo 2017 m. spalio 16 d., t. y. tą pačią dieną, kai buvo paskelbtas Italijos oficialiajame leidinyje, o koncesija būtų baigusi galioti 2019 m. rugsėjo 30 d.;

    –    siekiant užtikrinti, kad į valstybės biudžetą būtų surinkta daugiau naujų pajamų, t. y. 50 mln. eurų 2017 m. ir 750 mln. eurų 2018 m., iš dalies pakeičiami tam tikri aspektai, susiję su atlygio už koncesiją mokėjimo tvarka ir terminu, ir potencialiai – bendra mokėjimo suma, mokėtina atsižvelgiant į šios veiklos atlygintinumą, visų pirma pakeičiant mokėjimo terminus ir nustatant išankstinį apmokėjimą, palyginti su pradine koncesija, turint omenyje – kaip teigia pareiškėjos – objektyvią ir žinomą finansinę laiko vertę?

3)    Ar Sąjungos teisė, būtent įsisteigimo teisė ir laisvė teikti paslaugas (SESV 49 ir paskesni straipsniai bei 56 ir paskesni straipsniai), taip pat [Europos Sąjungos] teisinio tikrumo, nediskriminavimo, skaidrumo ir nešališkumo, konkurencijos laisvės, proporcingumo, teisėtų lūkesčių ir suderinamumo principai ir, kai taikytina, Direktyvos 2014/23/ES 3 ir 43 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama tokia nuostata, kaip antai įtvirtinta minėto dekreto įgyvendinimo aktuose ir, visų pirma, 2017 m. gruodžio 1 d. Muitinės ir monopolijų agentūros pranešime (protokolo Nr.) 0133677, pagal kurį, taikant 2017 m. spalio 16 d. Decreto Legge n. 148 (Dekretas įstatymas Nr. 148) 20 straipsnio 1 dalį ir remiantis Koncesijos sutarties dėl momentinių loterijų veiklos valdymo 4 straipsnio pirma pastraipa, kurioje numatytas jos galiojimo pratęsimas ne daugiau nei vieną kartą, perkeliamas galutinis koncesijos galiojimo terminas iki 2028 m. rugsėjo 30 d.; išskyrus, bet kuriuo atveju, tame pačiame 4 straipsnyje numatytas nuostatas dėl koncesijos termino paskirstymo dviem laikotarpiams atitinkamai 5 ir 4 metams (taigi pasibaigus pirmajam 5 metų laikotarpiui nuo 2019 m. spalio 1 d., pratęsiant koncesiją papildomam ketverių metų laikotarpiui iki 2028 m. rugsėjo 30 d., turi būti gautas teigiamas Muitinės ir monopolijų agentūros vertinimas dėl valdymo kokybės, kuris turi būti atliktas ne vėliau kaip iki 2024 m. kovo 30 d.; nustatyta, kad bendrovė turi sumokėti 50 mln. eurų sumą iki 2017 m. gruodžio 15 d., 300 mln. eurų sumą iki 2018 m. balandžio 30 d. ir 450 mln. eurų sumą iki 2018 m. spalio 31 d.;

    –    šios sąlygos numatytos dar prieš pasibaigiant minėtos koncesijos pirminiam pabaigos terminui (Muitinės ir monopolių agentūros pranešimas [protokolo Nr.] 0133677 buvo priimtas 2017 m. gruodžio 1 d., o koncesijos sutarties galiojimas turėjo baigtis 2019 m. rugsėjo 30 d.);

    –    užtikrinamas <...> išankstinis 800 mln. eurų mokėjimas per paankstintus terminus (50 mln. eurų iki 2017 m. gruodžio 15 d.; 300 mln. eurų iki 2018 m. balandžio 30 d.; 450 mln. eurų iki 2018 m. spalio 31 d.), palyginti su minėtu terminu (2019 m. rugsėjo 30 d.);

    –    nustatoma <...>, kad bendras mokėtinos sumos dydis gali būti keičiamas, turint omenyje veiklos atlygintinumą, atsižvelgiant į – kaip teigia pareiškėjos – objektyvią ir žinomą finansinę laiko vertę?

4)    Ar Sąjungos teisė, būtent įsisteigimo teisė ir laisvė teikti paslaugas (SESV 49 ir paskesni straipsniai ir 56 ir paskesni straipsniai), taip pat [Europos Sąjungos] teisinio tikrumo, nediskriminavimo, skaidrumo ir nešališkumo, konkurencijos laisvės, proporcingumo, teisėtų lūkesčių ir suderinamumo principai ir, kai taikytina, Direktyvos 2014/23/ES 3 ir 43 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama tokia nuostata, net tuo atveju, kai šio sektoriaus ūkio subjektai, norintys patekti į rinką <…>, nedalyvauja viešųjų pirkimų procedūroje, kuri iš pradžių buvo skirta koncesijai suteikti pasibaigus jos terminui ir buvo tęsiama su esamu koncesininku pagal aprašytas naujas sutartines sąlygas, arba <…> ar galimas patekimo į rinką ribojimas <…> taikomas tik tuo atveju, kai jie faktiškai dalyvauja pradinėje viešųjų pirkimo procedūroje?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014, p. 1).