Language of document : ECLI:EU:C:2019:953


 


 Определение на Съда (девети състав) от 7 ноември 2019 г. —
P.J.

(Дело C513/19)

„Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Член 94 от Процедурния правилник — Липса на достатъчно сведения за фактическия контекст на спора в главното производство — Явна недопустимост“

Преюдициални въпроси — Допустимост — Въпроси, поставени без достатъчно точни сведения за фактическия контекст — Явна недопустимост

(член 267 ДФЕС; член 23 от Статута на Съда; член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 14—24 и диспозитива)

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Районен съд Варшава-Воля, Варшава, Полша) с акт от 21 март 2019 г., е явно недопустимо.