Language of document : ECLI:EU:C:2019:814


 


 Определение на Съда (осми състав) от 2 октомври 2019 г. —
ЕТ „Джили Сой Джихангир Ибрям“/EUIPO

(Дело C293/19 P)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка, съдържаща словния елемент „Djili“ — По-ранна национална словна марка, съдържаща словния елемент „GILLY“ — Относително основание за отказ“

1.      Обжалване — Основания — Контрол от страна на Съда върху извършената от Общия съд преценка на изложените пред него факти — Изключване, освен в случай на изопачаването им — Преценка относно сходството на съответните марки

(член 256 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда)

(вж. т. 7)

2.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Сходство между разглежданите марки — Критерии за преценка

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 7)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна.

2)

ЕТ „Джили Сой Джихангир Ибрям“ понася направените от него съдебни разноски.