Language of document : ECLI:EU:C:2019:814


 


 Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 2 oktober 2019 –
Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam mot EUIPO

(mål C293/19 P)

”Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering av ett figurmärke innehållande ordelementet Djili – Det äldre nationella ordmärket innehållande ordelementet GILLY – Relativt registreringshinder”

1.      Överklagande – Grunder – Domstolens prövning av tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna – Ej möjlig utom vid missuppfattning – Bedömningar avseende likheten mellan de berörda märkena

(Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)

(se punkt 7)

2.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varumärkena – Bedömningskriterier

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)

(se punkt 7)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas, eftersom det är uppenbart att det delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat.

2)

Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam ska bära sina egna rättegångskostnader.