Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 20 ноември 2019 г. — Retail Royalty/Fashion Energy

(Дело C678/19 P)

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, от която не се установява значението на съответния въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото“

1.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Молба за допускане на обжалване, от която не се установява значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 13—16 и 24)

2.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Противоречие с практиката на Съда — Молба за допускане на обжалване, от която не се установява значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 17)

3.      Mарка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Сходство между разглежданите марки — Критерии за преценка — Комбинирана марка

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 18)

4.      Mарка на Европейския съюз — Производство по обжалване — Обжалване пред съда на Съюза — Възможност за Общия съд да измени обжалваното решение — Граници

(член 72, параграф 3 от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 22)

Диспозитив

1)

Не допуска обжалване по делото.

2)

Retail Royalty Co. понася направените от него съдебни разноски.