Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Domstolens kendelse (afdelingen for bevilling af appel) af 20. november 2019 – Retail Royalty mod Fashion Energy

(Sag C-678/19 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appeller – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør vigtigheden af et spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

1.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 13-16 og 24)

2.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – uoverensstemmelse med Domstolens praksis – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 17)

3.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – lighed mellem de pågældende varemærker – bedømmelseskriterier – sammensat varemærke

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 18)

4.      EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens adgang til at omgøre den anfægtede afgørelse – grænser

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 72, stk. 3)

(jf. præmis 22)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

Retail Royalty Co. bærer sine egne omkostninger.