Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 20. novembri 2019. aasta määrus – Retail Royalty vs. Fashion Energy

(kohtuasi C678/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

1.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170b)

(vt punktid 13–16 ja 24)

2.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Vastuolu Euroopa Kohtu praktikaga – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170b)

(vt punkt 17)

3.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Asjaomaste kaubamärkide sarnasus – Hindamiskriteeriumid – Kombineeritud kaubamärk

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/1001, artikli 8 lõike 1 punkt b)

(vt punkt 18)

4.      Euroopa Liidu kaubamärk – Apellatsioonimenetlus – Liidu kohtusse esitatud hagi – Üldkohtu võimalus muuta vaidlustatud otsust – Piirid

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/1001, artikli 72 lõige 3)

(vt punkt 22)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta Retail Royalty Co. kohtukulud tema enda kanda.