Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Postanowienie Trybunału (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) z dnia 20 listopada 2019 r. – Retail Royalty/Fashion Energy

(sprawa C678/19 P)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Przyjmowanie odwołań do rozpoznania – Artykuł 170b regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości – Wniosek niewykazujący znaczenia kwestii dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

1.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulaminu postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 13–16, 24)

2.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Sprzeczność z orzecznictwem Trybunału – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulaminu postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 17)

3.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych – Kryteria oceny – Złożony znak towarowy

[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001, art. 8 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 18)

4.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Uprawnienie Sądu do zmiany zaskarżonej decyzji – Zakres

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001, art. 72 ust. 3)

(zob. pkt 22)

Sentencja

1)

Odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania.

2)

Retail Royalty Co. pokrywa własne koszty.