Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) z 20. novembra 2019 – Retail Royalty/Fashion Energy

(vec C678/19 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prijatie odvolaní – Článok 170b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť nepreukazujúca dôležitosť otázky, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Neprijatie odvolania“

1.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka dôležitá pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca dôležitosť otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri body 13 – 16, 24)

2.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka dôležitá pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Rozpor s judikatúrou Súdneho dvora – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca dôležitosť otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri bod 17)

3.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami – Kritériá posúdenia – Kombinovaná ochranná známka

[nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2017/1001, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri bod 18)

4.      Ochranná známka Európskej únie – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Únie – Možnosť Všeobecného súdu zmeniť napadnuté rozhodnutie – Hranice

(nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2017/1001, článok 72 ods. 3)

(pozri bod 22)

Výrok

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Retail Royalty Co. znáša svoje vlastné trovy konania.