Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 20 november 2019 – Retail Royalty mot Fashion Energy

(mål C678/19 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170c i domstolens rättegångsregler – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

1.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 13–16 och 24)

2.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Oförenligt med domstolens praxis – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkt 17)

3.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varumärkena – Bedömningskriterier – Sammansatt varumärke

(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, artikel 8.1 b)

(se punkt 18)

4.      EU-varumärke – Överklagande – Talan vid unionsdomstolen – Tribunalens möjlighet att ändra det angripna beslutet – Gränser

(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, artikel 72.3)

(se punkt 22)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

Retail Royalty Co. ska bära sina rättegångskostnader.